Aditivi za betone

Sustavi i rješenja sa Sika-om ne samo da mogu ispuniti najteže zahtjeve koji se danas mogu tražiti od betona, nego postavljaju nove trendove u pogledu proizvodnje betona, a da pri tome zadovoljavaju najviše ekološke standarde. Sve prednosti naših rješenja u proizvodnji betona dodatno dolaze do izražaja uz pomoć naše tehničke podrške koja je na raspolaganju i prilagođava se potrebama svakog projekta i kupca posebno.

Proizvodnja transportnih b e t o n a

Proizvodnja b e t o n s k i h elemenata

Prskani, Mlazni b e t o n i

Grupe p r o i z v o d a u proizvodnji b e t o n a i b e t o n s k i h elemenata

Aeranti

Dodaci protiv smrzavanja

Oplatna ulja

Vlakna

Njega i zašti ta svježeg bet ona

Usporivači vezivanja, retarderi

Ubrzivači vezivanja

Mikrosilike

Dodaci za vodonepropusnost beto na i mor tova

Plastifikatori

Superplastifikatori

Ostalo za proizvodnju beto na