Arhitektura opeke

Dekanova i Rektorova nagrada. Od 1979. radi u Zavodu za arhitekturu AFSZ i stručni suradnik na Katedri za arhitektonsko projektiranje. 1989.-92. asistent kolegija Interieur. Od 1991./92. predavač kolegija Energetska i ekološka arhitektura.

Viši predavač 1994./95., docent 1996./97. i samostalni voditelj grupa na kolegijima Arhitektonsko projektiranje III., IV. i V. Od 1997./98. nositelj kolegija Diplomski rad, od 1999./00. Integralni rad. Izvanredni profesor od 2003. Stručni ispit 1983., 1998. član Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu i ovlašteni arhitekt.

Poslijediplomski studij Urbanizam i prostorno planiranje na AFSU odslušao 1982., registrirani aktivni znanstveni istraživač. Od 1985. istraživač međunarodnog HR-SAD projekta Energetska i ambijentalna rehabilitacija u stanovanju. Specijalistički poslijediplomski seminar Bioclimatic Architecture and Practical Design, Lisabon 1993., EU DG XVII. HR projekt Pasivna sunčana stambena arhitektura.

Rad na doktorskoj disertaciji: Energetska i ekološka stambena arhitektura. Specijalistički program Urban Environmental Issues, US Department of State, SAD, 2004. Od 1984. kontinuirano na HR i međunarodnim stručnim i znanstvenim skupovima, objavljuje referate, projekte i studije. Ostvario dvadesetak obiteljskih kuća većinom pasivnih sunčanih, brojne interieure, kazališne i TV scenografi je, izložbene i muzejsk postave, grafi čki i produkt dizajn.

Sudjeluje na domaćim i inozemnim arhitektonsko-urbanističkim i dizajnerskim natječajima. Nagrade na natječajima. Priznanje XX. Zagrebačkog salona 1985., Priznanje Državne uprave za zaštitu okoliša RH 1995. i Ford Motor Company za očuvanje prirodne i kulturne baštine 2000. Grupne i samostalne izložbe u HR i inozemstvu.
Uz temu sunčane i ekološke arhitekture istražuje i objavljuje radove o teoriji arhitekture i umjetnosti, održivosti, arhitekturi drva i opeke, high-techu i zaštiti okoliša. Urednik časopisa, javna predavanja, gostujući predavač u HR i inozemstvu, međunarodni istraživački projekti, recenzent, rad u ocjenjivačkim sudovima, član i voditelj stručnih HR i međunarodnih udruga. Od 2000. voditelj Međunarodne ljetne škole arhitekture u Motovunu. Predsjednik Društva arhitekata Zagreba od 2001.-05. www.arhitekt.hr

ARHITEKTURA OPEKE

Izložba je nastala na temelju višegodišnjeg istraživanja koja su povremeno referirana na stručnim i znanstvenim skupovima kao i u stručnim časopisima, a prikazuje samo dio odabranih primjera koji reprezentiraju pojedine podteme.
Opeka se u svim tehnološkim i oblikovnim varijantama od klasičnog punog oblika do toplinsko izolacijskih šupljih blokova različitog dizajna, predgotovljenih velikoformatnih elemenata i sl., uspješno koristi kao materijal nosive konstrukcije i nenosivih ispuna, kao nevidljivi i(li) vidljivi oblikovni arhitektonski materijal obloge.
I u suvremenim višeslojnim zidnim konstrukcijama kojima postižemo najviše vrijednosti toplinske zaštite i akumulacije, opeka nastavlja tradiciju oblika, veličine i težine, jednostavne proizvodnje, ugradnje i zadovoljavajuće čvrstoće konstrukcije, dugu više od pet tisućljeća.

Izložba prikazuje nekoliko reprezentativnih zagrebačkih povijesnih i suvremenih zgrada različite namjene, od kraja 19. stoljeća, preko moderne do arhitekture kraja stoljeća. Izborom nekoliko referentnih povijesnih i recentnih primjera “arhitekture opeke” u svijetu, prikazuje se njeno daljnje prisustvo u ostvarenjima vodećih arhitekata.
U katalogu referentnih primjera uporaba opeke se sistematizira u kontekstu oblikovanja od rješenja energetski racionalnog i učinkovitog arhitektonskog omotača višeslojne konstrukcije zida s nevidljivom ili vidljivom opekom kao materijalom obloge pročelja, materijalom dvodimenzionalne ornamentacije, trodimenzionalne arhitektonske plastike, čak i spomeničke arhitekture do predgotovljenih svojevrsnih high-tech velikoformatnih panela za oblogu pročelja.
Istraživanjem se vrši daljnja sistematizacija i katalogizacija odabranih ostvarenja prema vremenu nastanka, funkcionalnim tipovima arhitekture, vrsti opeke i načinu uporabe u oblikovanju. Istraživanjem se analizira prikupljena izvorna tehnička dokumentacija i izrađuje video, foto, dija i digitalni materijal.

Istraživanja sam sustavno započeo u okviru Edukacijskog ciklusa “Energija i graditeljstvo”, odnosno projekta “Energetska kuća”, u organizaciji Saveza energetičara Hrvatske (SEH). Prvi rad naslova “Arhitektonsko oblikovanje opekom” objavljen je u zborniku radova simpozija “Opeke i zgrade od opeka u obnovi Hrvatske”, održanom u Zagrebu 1993.
U tom radu se općenito govori o oblikovnim značajkama, o opeci u višeslojnoj zidnoj konstrukciji, zatim o zagrebačkoj arhitekturi opeke, o arhitekturi opeke u svijetu i predgotovljenim opekarskim elementima obloge pročelja i prikazuju referentni primjeri.

U organizaciji SEH-a održan je i II. međunarodni stručnoznanstveni simpozij s izložbom “Građenje opekom”, u Zagrebu 1995., Objavljen je prikaz nastavka istraživanja u radu “Arhitektonsko oblikovanje opekom II.” Katalog primjera zagrebačke arhitekture obuhvaća teme oblikovanja jednobojnom opekom, višebojnom opekom, i bojanom opekom te detaljima ukrasne profilacija pročelja.

U poglavlju “Kad su katedrale bile crvene” kao parafrazu Le Corbusierove knjige “Kad su katedrale bile bijele” iz 1937. godine, opisane su naše katedrale od opeke u Đakovu i Osijeku. U radu se opisuju suvremeni primjeri arhitekture opeke u Europi i SAD-u s naglaskom na instituciju nagrade za najbolje ostvarenje arhitekture opeke “Brick Award”, Američkog udruženja arhitekata (AIA). U časopisu Graditelj broj 2-3 od 1998. godine je objavljen članak “Arhitektura opeke” koji objedinjuje navedene stručno-znanstvene radove i ilustracije.

U okviru kolegija “Energetska i ekološka arhitektura” kojeg predajem na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagerbu, građevni materijali imaju značajnu ulogu zbog neprestanog tehnološkog razvoja koji se očituje u njihovoj primjeni.
Tradicijski građevni materijali su usporedo s razvojem novih bitno promijenili svoje značajke u kontekstu nosivosti i energetske učinkovitosti, financijskoj pristupačnosti i u kontekstu zdravog i ekološkog građenja zauzimaju čvrstu poziciju u konceptu održivog razvitka.

Opeka se trajno prilagođava suvremenim zahtjevima i trendovima;
– ekoloških kriterija, energetske učinkovitosti (dizajn presjeka,
– poroziranje i dr.), sustavima polumontažne i montažne gradnje (stropne gredice, nadvoji, elementi ispune, …),
– velikoformatnim predgotovljenim (modularnim) elementima bloge pročelja i interieura s izrazitim akustičkim svojstvima, pružajući nebrojene varijacije oblikovanja.

Izložbom želim potaknuti organizaciju i provedbu natječajnog izbora referentnih ostvarenja arhitekture opeke, odnoso “Nagradu za hrvatsku arhitekturu opeke”, kao posebnog i neizostavnog dijela arhitektonskog stvaralaštva. Uz katalog izložbe izdan je i digitalni zapis na CD-romu na kojem su cjeloviti stručni članci autora i slikovni materijal te prigodni tekst dr. sc. Tomislava Premerla “Opeka, od iskona do budućeg građenja”
Ljubomir Miščević

OPEKA, OD ISKONA DO BUDUĆEG GRAĐENJA

Ja ovu izložbu vidim vrlo posebnom i, naravno, opet kao kritiku općeg našeg stanja i pogleda prema jednom od najtradicionalnijih građevinskih materijala, opeci. Opeka je u našem suvremenom svijetu i danas opet način kreativnog izraza, ali korištena kao materijal visokotehnološke gradnje, osobito u vidu najsuvremenijeg trenda oko ostvarivanja tzv. energetskih kuća.

Opeka, to jest zemlja, arhetipski je građevinski materijal, ali i prvi materijal koji je unaprijed pripreman i proizvođen za zidanje. Kamen se je prirodno slagao, drvo rezalo i tesalo, a mali blok od zemlje izmiješan, sušen ili pečen prvo je i najgenijalnije otkriće čovjeka graditelja. Opeka je od prapovijesti genijem proizveden i moduliran građevni materijal. …

Tijekom cijele povijesti opeka nije bitno mijenjala svoju funkciju, pa niti tehniku izvedbe, služeći uvijek i do danas kao ključan građevinski materijal za konstrukcije nosivih zidova, za obloge zidova, taracanje podova, služila je kao ispuna u povijesnim kanatnim konstrukcijama i kasnije kao ispuna armirano betonskih skeleta.

U naše vrijeme svjedoci smo i jedne njene nove funkcije, prefabrikacije opekarskih panoa kao konstruktivnih elemenata, ili panoa kao obloge zidova. Tijekom povijesti ovom se materijalu u suštini i nije mijenjala osnovna funkcija, što je dokaz njenih univerzalnih karakteristika u građevinarstvu. Nove tehnologije proizvodnje opeci i nadalje ostavljaju mogućnosti istih povijesnih funkcija, no, na našem je vremenu da te funkcije na svoj način oblikujemo novim odnosom preme prostoru, a to znači i novom kreativnošću.

Tako povijesni kontekst upotrebe opeke ne ostaje kao opterećenje u našem vremenu, već upravo suprotno, otvara široku lepezu sloboda u pristupu i oblikovanju novih gradnji. …

Autor ove izložbe, kolega Miščević u pravo je vrijeme potaknuo nužnu afirmaciju ovog iskonskog građevnog materijala, pokazujući i tumačeći njegovu ključnu ulogu u novom građenju, ističući arhitektonske vrijednosti novih prostora, konstruktivne, estetske i strogo arhitektonske mogućnosti opeke kao kreativnog medija u ostvarivanju najsuvremenijih funkcionalno i estetski zahtjevnih novih graditeljskih sklopova.

U toj prezentaciji autor smišljeno ističe klasičnu opeku u novim sustavima ekološkog ozračja, te posebno ističe i znanstvene rezultate primijenjene u izvedbi tzv. energetskih kuća u kojima upravo upotreba opeke ima ključnu ulogu. U tom pozitivnom trendu opeka i opet pruža niz mogućnosti kreativnog izričaja, a u mnogim situacijama i nadalje ostaje nezamjenjva.

Ova izložba s već naprijed spomenutom kritičkom notom ima i posebnu didaktičku zadaću, koje se, uvijek učeći nesmijemo odreći.

dr. sc. Tomislav Premerl