Istraživanja kriterija održivosti armiranog betona

U radu se daje prikaz istraživanja usmjerenih na zadovoljenje kriterija održivosti u području armiranog betona kao materijala od kojeg su izrađene trajnije armiranobetonske konstrukcije, koja su proveli autori rada sa suradnicima, tijekom nekoliko zadnjih godina. Temelji održivosti leže u tri osnovne postavke, koje su detaljno obrađene u ovom radu: očuvanje prirodnih resursa, smanjenje emisije CO2, te projektiranje, gradnja i održavanje trajnijih armiranobetonskih konstrukcija.

Autorice: Prof. dr. sc. Dubravka Bjegović, dipl. ing. građ.; Marijana Serdar, dipl. ing. građ.; Marija Jelčić Rukavina, dipl. ing. građ.; Ana Baričević, dipl. ing. građ., Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Zavod za materijale, Zagreb

1 Uvod

Zaštita okoliša, uštedom energije i smanjenom potrošnjom prirodnih resursa predstavlja glavni izazov današnjice u svim područjima ljudske djelatnosti, poglavito u proizvodnji i industriji. Za očuvanje okoliša bilo je potrebno osmisliti novi pristup proizvodnji i industriji, te je 1992. na Earth Summitu u Rio de Janeiru definiran pojam održivosti. Od tada se svaka gospodarska djelatnost koja je u skladu sa zemljinim ekosustavom smatra održivom [1].
Upravo, građevinarstvo spada u glavne onečišćivače okoliša. Snažan razvoj građevinarske industrije doveo je do godišnje proizvodnje betona od 750 milijuna m3 samo na području Europe [2]. Valja istaknuti da proizvodnja betona nema negativnih učinaka na okoliš, ali ima proizvodnja osnovnih sirovina, poglavito cementa.Održivost armiranog betona očituje se u: smanjenju emisije CO2 zamjenom dijela cementa upotrebom nusprodukata drugih industrija (zgurom, letećim pepelom, silikatnom prašinom, vapnencom), oporabi otpada u cilju zamjene dijela neobnovljivih izvora obnovljivima, te projektiranjem i izvedbom, a potom i održavanjem konstrukcija (slika 1.).
Ovdje se prikazuju istraživanja sustava održivosti u području armiranog betona kao materijala trajnijih konstrukcija, koja su u Zavodu za materijale Građevinskog fakulteta u Zagrebu proveli autori rada sa suradnicima.

2 Smanjenje emisije stakleničkih plinova

Prema Kyoto protokolu, u razdoblju od 2008.-2012. ukupna emisija stakleničkih plinova razvijenih zemalja mora se smanjiti najmanje za 5 % u odnosu na razinu ostvarenu 1990. godine. U Hrvatskoj, proizvodnja portland cementa uzrokuje 8 % – 9 % ukupne emisije stakleničkih plinova [3]. S obzirom na visok udio u ukupnoj emisiji stakleničkih plinova, veliki napori uloženi su u smjeru pronalaska novih materijala koji bi omogućili smanjene potrebe za cementom.

Primjenom sekundarnih sirovina iz različitih industrija, poput zgure, letećeg pepela, silikatne prašine, vapnenca gdje su ti materijali smatrani otpadnim osigurava se ekonomska i ekološka opravdanost njihove primjene u proizvodnji cementa. Provedenim istraživanjima [4] utvrđena je opravdanost primjene ovih materijala pri proizvodnji cementa s obzirom da oni svojim svojstvima osiguravaju konkurentnost s običnim betonom te prepoznatljivost kod krajnjeg potrošača (slika 2.).
[5]. Za ispitivanje te tvrdnje provedeno je istraživanje mehaničkih i trajnosnih svojstava betona na tri mješavine pripremljene s različitim udjelima sekundarnih sirovina (slika 3.) [6].