LafargeHolcim suosnivamit MIT Konzorcija za klimu i održivost

• LafargeHolcim je suosnivamit MIT Konzorcija za klimu i odrivost predstavljaju’i industriju graéevinskog materijala
• Suradnja s industrijskim liderima kroz inovaciju ubrzati klimatsku akciju
• Konzorcij stvarnih rjeenja

LafargeHolcim je suosnivaa MIT Konzorcija za klimu i odr’ivost, predstavljaju’i industriju graéeevinskih materijala, s ciljem ubrzavanja klimatske akcije kroz inovaciju. Pridruéili su se utjecajnim vo’ama ostalih sektora kako bi s vrhunskim istra-iva-kim timovima Sveu-iliéta MIT, Cambridge, razvijali primjenjiva rje’enja za klimatske promjene.

Jan Jenisch, glavni izvréni direktor LafargeHolcima kaée: “Usmjeren sam na gradnju budu’nosti s neto nula ugljikovim otiskom, poti’u’i inovativna i odr’iva rje’enja u gradnji, koji su u’inkoviti i za ljude i za planetu. S obzirom na hitno’u danaénje klimatske krize, nijedna organizacija ne moée sama pruéiti rjeenje. Zato sam ponosan éto smo se pridruéili ovom savezu lidera iz drugih sektora i znanstvenih partnera da zajedno poja’amo na’u klimatsku akciju.”

Konzorcij vodi Fakultet inéenjerstva Sveuéiliéta MIT koji é pokrenuti studente, profesore i istra-ivaé éirom tog sveu-iliéta. Élanovi konzorcija radit é na ubrzanju masovnih, stvarnih rje’enja za prijetnju klimatskih promjena. Ciljevi konzorcija uklju-uju ublaavanje klimatskih promjena, smanjenje barijera za primjenu tehnologija, ubrzanje ukidanja aktivnosti velikog ugljikovog otiska, usmjeravanje investicija gdje se postié najveéa u’inkovitost i brzo éirenje najboljih praksi.

Pridru’ivanje ovom konzorciju joé je jedan korak na LafargeHolcimovom putu za izgradnju neto nula budu’nosti, kao svjetskog lidera u inovativnim i odr’ivim gra’evinskim materijalima i rje’enjima. Prihva-aju-i znanstveni pristup klimatskoj akciji, LafargeHolcim je preuzeo obe’anje da ée postati neto nula tvrtka, a kroz partnerstvo s organizacijom Science-Based Targets initiative (SBTi) odredit ée plan akcija, prvi u industriji proizvod

Viée informacija o Konzorciju za klimu i odr’ivost moéete pronai ovdje:

O LafargeHolcimu

Kao svjetski lider u graéeevinskim rjeenjima LafargeHolcim otkriva kako svijet graditi zelenije i pametnije za svih. Na svojem putu prema neto nula ugljikovom otisku LafargeHolcim ima globalna rje’enja kao éto su ECOPact, koji omoguéava uglji’no neutralnu gradnju. Kroz krusni poslovni model svjetski su lider u oporabi otpada kako energetski, tako i materijalno kroz Susteno cement. Inovacije i digitalizacija su u sréi naée strategije, a viée od polovice svih projekata istra’ivanja i razvoja orijentirani su prema zelenijim rje’enjima. 70.000 LafargeHolcimovih zaposlenika usmjereni su prema unapreéenju kvalitete éivota éirom 70 tr’i’ta kroz éetiri segmenta: zement, beton, agregate te gra’evinska rje’enja.

Via informacija na:
www.lafargeholcim.com Twitter @LafargeHolcim

* * * * * *
Holcim Hrvatska je dio LafargeHolcim Grupe, u Hrvatskoj poslujemo na 11 lokacija u 6 éupanija i zapo-ljavamo 280 radnika.
Za komunikacije Holcima Hrvatska: Julija ékoro, julija.skoro@lafargeholcim.com, 098 299 172

Julija Ekoro

Voditeljica komunikacija i marketinga