Sanacija i zaštita betona i metala

Sika se na globalnoj razini smatra jednim od lidera u području sanacije i zaštite betona i metala. Mnogo godina istraživanja i razvoja plus desetljeća praktičnih iskustava je omogućilo Sika-i da osigura sisteme za sanaciju i obnovu betonskih struktura koje su bile oštećene uslijed korozije, strukturnih oštećenja, utjecaja vlage, smrzavice, potresa i sl.

Sika za tu namjenu u svojoj ponudi ima specijalne dodatke za mortove, gotove reparaturne mortove i široki raspon proizvoda za zaštitu betona i metala.

Dodaci, aditivi za proizvodnju m o r t o v a

Reparaturni m o r t o v i

Z a š t i t a b e t o n a

Pročišćivaći i kolektori otpadnih voda

Sanacija i z a š t i t a mostova i nadvožnjaka

Elektrane i energetski objekti

Javne zgrade

Čiste industrijske sobe

B a z e n i za plivanje

Ceste

Spremnici pitke vode

Tuneli

Antikorozivna z a š t i t a

Spremnici i silosi

Grupe p r o i z v o d a za sanaciju i zaštitu b e t o n a i metala

Mortovi za sanaciju i zaštitu betona

Površinska zaštita betona

Hidroizolacija

Mase za injektiranje

Statička ojačanja