Upotreba reciklirane opeke kao agregata za beton

Autori: Ivana Kesegić, dipl. ing. građ., Sveučilište „J. J. Strossmayera“ u Osijeku, Građevinski fakultet; prof. dr. sc. Dubravka Bjegović, dipl. ing. građ., Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet; mr. sc. Ivanka Netinger, dipl. ing. građ., Sveučilište „J. J. Strossmayera“ u Osijeku, Građevinski fakultet

1 Uvod

Tijekom proteklih desetljeća, sve većom industrijalizacijom i urbanizacijom dolazi do povećanja količina građevinskog otpada te se njegov obujam kontinuirano povećava. Problem nagomilavanja otpada je sveprisutan u svijetu. Većina građevinskog otpadnog materijala trenuta čno se upotrebljava kao materijal za nasipavanje terena ili se nekontrolirano odlaže na divljim odlagalištima. Održivo gospodarenje građevinskim otpadom vodi do znatnog smanjenja njegova negativnog utjecaja na okoliš [1]. Na slici 1. prikazani su neki od brojnih primjera nekontroliranog odlaganja građevinskog otpada.Gospodarenje otpadom jedan je od prioriteta svakog društva jer dobro gospodarenje otpadom može povećati kvalitetu života. Osnovna načela kvalitetnog gospodarenja otpadom jesu smanjenje masovne proizvodnje novog otpada, pronalaženje načina za recikliranje i ponovnu upotrebu postojećeg te sigurno i ekonomski prihvatljivo odlaganje neupotrebljivog otpada [2].

Recikliranje je ponovna upotreba starog materijala kao sirovine za proizvodnju novog proizvoda radi sprječavanja nakupljanja velikih količina otpada i očuvanja prirodnih izvora materijala. Recikliranje glinene opeke ekološki je prihvatljiv način njezina odlaganja. Jedan od načina ponovne upotrebe jest upotreba kao reciklirani agregat, dobiven drobljenjem opeke nastale rušenjem zidanih gračevina. Tako dobiven reciklirani agregat može se upotrijebiti u proizvodnji novih betonskih mješavina.

Upotreba recikliranog materijala, nastalog rušenjem zidanih građevina, kao agregata za proizvodnju morta i betona, osim ekološkog može imati pozitivan učinak i s ekonomskog stajališta. Naime, očuvanje prirodnih materijala značajno je za ekološki odgovorno i održivo građenje koje bi bilo ujedno i financijski prihvatljivo. Takav način gradnje implicira upotrebu jeftinih materijala koji mogu biti upotrijebljeni bez negativnog utjecaja na okoliš. Ekološki odgovoran i održiv način građenja podrazumijeva postizanje potpuno zatvorenog ciklusa upotrebe materijala. Zatvoreni ciklus u ovome slučaju obuhvaća recikliranje materijala i dobivanje nove sirovine za novi proizvod (npr. beton s recikliranim agregatom) ili ponovno dobivanje izvornih proizvoda (npr. glinene opeke i crijepa) njihovim čišćenjem i toplinskom obradom. Koncept zatvorenog ciklusa recikliranja i ponovne upotrebe otpada nastalog rušenjem zidanih građevina prikazan je na slici 2.

U radu su prikazani rezultati dosadašnjih istraživanja koja su provedena na području upotrebe reciklirane opeke kao agregata za novi beton. Kako je osnovno svojstvo betona upravo njegova tlačna čvrstoća, u radu su provedena preliminarna eksperimentalna ispitivanja fizikalnih i mehaničkih svojstava betona u svježem i očvrsnulom stanju. Eksperimentalna ispitivanja provedena su na uzorcima betona s recikliranom opekom kao agregatom i na uzorcima betona s riječnim agregatom uobičajenim u primjeni. Rezultati provedenih preliminarnih ispitivanja dani su u radu. Pritom će se u nastavku beton pripremljen s recikliranom drobljenom glinenom opekom kao agregatom nazivati beton s recikliranom opekom, dok će se beton pripremljen s prirodnim agregatom, kao što je i riječni, nazivati beton s prirodnim agregatom.

www.casopis-gradjevinar.hr