Stubišta

Etažno stubište

Oblik i konstrukcija stepenica ovisi o visini kata, rasporedu prostorija te oblikovnoj koncepciji. Stepenice u svojoj najjednostavnijoj izvedbi imaju pravokutni tlocrt, ali su moguće i u drugim oblicima. Odabir i naruđžba moraju uslijediti blagovremeno, jer se u obzir moraju uzeti svi otvori stropa i opterećenja još u fazi grube gradnje. Stepenište se može izraditi u pojedinačnoj izvedbi individualno ili kao gotovo stepenište. Treba svakako voditi računa o EU normi 4109 u pogledu zvučne izolcije: razdvajanje ploče za hodanje od zidova stubišta te elastično postavljanje podesta.
Najvažnije karakteristike stepeništa su: širina stepenice, dužina stepenice, visina glave( visina prolaza) i odnos nagiba.

Razlikuju se:

stepenište sa stepenicama,
čeono stepenište,
nosivo stepenište,
stepenište s nosivim svornjacima,
samonosivo stepenište,
kružno stepenište,
vretenasto stepenište,stepenište koje štedi na prostoru i sl.

U pogledu materijala i nosive konstrukcije stoje na raspolaganju drveno stepenište, metalno stepenište, kameno stepenište ili stepenište od armiranog betona.
Kod oštećenih i pohabanih stepenica se sanacija može izvršiti pomoću gotovih elemenata u obliku slova L. Ti elementi se sastoje od visokonosivove plastike i mogu se dobiti u trgovinama u različitim bojama. Postojani su na djelovanje atmosferilija i mogu se koristiti na svim materijalima stepeništa.
Ograde i obloge stepeništa

Stabilna ograda i čvrsti rukohvati osiguravaju sigurnost kretanja na stepeništu. Stepenište do 1,5 m širine mora imati ogradu samo na jednoj strani dok šira stepeništa moraju imati ogradu na obje strane. Ukoliko su i djeca u kući, ograda mora biti tako koncipirana da je penjanje otežano ali i provlačenje.

Ograde se nude u metalnim i drvenim konstrukcijama,s okomitim i vodoravnim profilima, cijevima i rešetkama, kao i punjenjima od žičanog stakla ilisigurnosnog stakla, drveta, plastike, žičanog pletiva i sl. Učvršćivanje ograde se vrši na stepenicama ili bočno. Rukohvati se rade od materijala i u oblicima koji omogućuju dobro držanje.

Stepeništa se mogu dobiti kao

– stepeništa koja štede prostor ( dvodjelna ili trodjelna, na izvlačenje) ili
– posmična stepeništa od drveta ili metala u izvedbama postojanim na vatru i požar, s/bez električnog pogona.
– Stepeništa se isporučuju gotova za montažu, u standardnim ili specijalnim dimenzijama. Pogodna su i kao pristup tavanskom prostoru ili krovištu, na koje se penje samo po potrebi, uglavnom u svezi s izlazom na krov za dimnjačare i krovopokrivače.

Širina stepenica

Prema zakonu o građenju stepenice u stambenim objektima s najviše dva stana moraju prema normi 18065 imati širinu od najmanje 80 cm. Stepenice koje nisu nužno potrebne u zatvorenim stanovima zadovoljavaju norme i sa širinom od 50 cm. Svakako treba voditi računa o tome da stepenice moraju omogućiti primjerice transport namještaja ili nošenje bolesnika.

Dužina stepenica

Dužina stepenica je ograničena. Stepenice moraju imati nakon 15 do 18 stepenika podest za odmor. Zbog opasnosti od pada se ekstremno kratke stepenice ,to znači pojedinačne stepenice ili stepenice sa samo 3 stepenika ne smiju postavljati u hodnicima.

Podesti stepenica moraju imati dubinu, koja odgovara najmanje širini stepenica. Moraju biti dimenzionirani tako da se mogu prenositi bolesnici ili da se osigura transport većih komada namještaja. Površina podesta mora biti usklađena s dimenzijom tj. Dužinom koračaja stepenica. Na površini podesta se ne smiju instalirati vrata.