Priznata pravila (građevinske) tehnike

Priznata pravila (građevinske) tehnike)– Kao priznata pravila tehnike označavaju se svi građevinsko tehnički načini postupanja, koji su naučno i strukovno priznati, te koji su dokazani svojom primjenom u praksi. Svaka vrsta građevinskih radova koja ne odgovara ovim pravilima, smatra se nedostatnom. Investitor ima u takvim slučajevima pravo zahtijevati jamstvo.