Tehnologije rušenja građevina

Najčešće se rušenju pristupa zbog dotrajalosti građevine ili potrebe za prenamjenom prostora, što je posebno uočljivo u razvijenim urbanim sredinama gdje vrijednost zemljišta određuje tip i vrstu, a time i vrijednost građevine koja se na tom prostoru može nalaziti. Iskustvo pokazuje da u slučajevima kada cijena zemljišta premaši trenutnu vrijednost građevine, ekonomski razlozi prisiljavaju vlasnike da stare građevine uklone, a prostor prenamijene ili ga iskoriste za izgradnju novih građevina, čija je vrijednost u pravilu višestruko veća od uklonjenih.

U iznimnim situacijama, kao što je slučaj kod većih prirodnih katastrofa ili ratnih djelovanja na urbanim prostorima, problem rušenja i uklanjanja većeg broja građevina nameće se kao jedan od prioritetnih poslova koje treba obaviti ili zbog pristupa do ozlijeđenih osoba ili zbog omogućavanja normalnog života ljudi. Ovakvih slučajeva bilo je puno tijekom prošlog stoljeća (potresi u Japanu, Indiji, Kini itd.), ali nažalost i početkom ovog (rat u Hrvatskoj, razaranja Vukovara i mnogih drugih hrvatskih gradova). Strojevi i oprema koji se danas u svijetu koriste za rušenje građevinskih objekata doživljavaju vrlo intenzivan razvoj, što se odražava i na primijenjene tehnike i postupke rada. U tekstu je dan kratki osvrt na povijest rušenja, obrazloženi su osnovni pojmovi te su prezentirane osnove tehnologije strojnog
rušenja.

S obzirom da rušenje ima izravan utjecaj na okoliš, ovu djelatnost je potrebno promatrati u kontekstu planiranja i korištenja prostora sukladno važećim zakonima i propisima. Stoga je ekološki aspekt rušenja od posebnog interesa ne samo za stručnu nego i za širu javnost.

Osnovni pojmovi u rušenju

Rušenje građevina je svaki postupak kojim se djelomično ili u cijelosti ruše konstruktivni dijelovi građevina ili građevina u cjelini. Pod pojmom rušenje najčešće se podrazumijeva rušenje cijele građevine, neovisno o primijenjenoj tehnologiji.

Uklanjanje je aktivnost koja obuhvaća:

(a) zbrinjavanje zaostataka tehnološkog procesa,
(b) zbrinjavanje i izmještanje opreme,
(c) rušenje,
(d) zbrinjavanje iskoristivog građevinskog otpada,
(e) trajno deponiranje neiskoristivog otpada.

Reciklaža materijala obuhvaća aktivnosti koje se prema vremenu izvođenja mogu grubo podijeliti na dvije osnovne grupe:

a) reciklaža u fazi pripreme građevine za rušenje, što obuhvaća postupke sortiranja i odlaganja materijala koji imaju upotrebnu vrijednost u zatečenom obliku i koje treba kao takve sačuvati u postupku rušenja ili ih je potrebno ukloniti radi sprečavanja trajnog zagađenja okoliša prilikom deponiranja (plastika, staklo, bitumeniitd.)

b) reciklaža u fazi obrade materijala nakon rušenja, što obuhvaća sve postupke drobljenja, usitnjavanja
pročišćavanja i prosijavanja materijala nastalog rušenjem (drobilice, uređaji za pročišćavanje vodom ili zrakom, sita za prosijavanje i izdvajanje frakcija materijala) te zbrinjavanje sekundarnih sirovina (metal, plastika, staklo itd.).

Metode i tehnologije rušenja građevina tijekom vremena su se mijenjale, kako je napredovala tehnika i kako su ljudima na raspolaganju stajali sve napredniji i snažniji strojevi te različita tehnička rješenja. S obzirom na način na koji se građevina ruši, postupci rušenja mogu se podijeliti na:

a) ručno rušenje
b) rušenje eksplozivom
c) rušenje udarom (kugla na bageru sajlašu)
d) rušenje rezanjem (u kombinaciji s različitim vrstama dizalica)
e) rušenje drobljenjem (hidraulički bageri gusjeničari sa specijalnim alatima).

Danas su u svijetu dominantne dvije tehnologije rušenja – tehnologija rušenja eksplozivom i tehnologija strojnog rušenja (s nekoliko najvažnijih izvedenica, npr. drobljenjem i rezanjem).

http://www.casopis-gradjevinar.hr/dokumenti/200601/12.pdf