Crkve Podunavlja

OSIJEK – Ideja za izradu ovih knjiga se rađala tijekom Domovinskog rata, kada je od strane pripadnika pobunjenih Srba i Jugoslavenske narodne armije, a prema velikosrpskom scenariju, vršeno razaranje, uništavanje i pljačkanje crkvi i crkvenih objekata u Podunavlju.

U đakovačkoj i srijemskoj biskupiji je u ratu ukupno oštećeno i uništeno 328 sakralnih objekata, od čega je 38 potpuno uništeno, 138 teško oštećeno, a 152 oštećeno. Autor je poznavanjem, pravog stanja, velikog broja crkvenih objekata, koji predstavljaju dragocjenu kulturnu baštinu, te sporom i često neučinkovitom obnovom i revitalizacijom, potaknut, da izradi bazu podataka i prikaže u ovoj knjizi. Tako ona predstavlja barem jedan skromni prilog obnovi, revitalizaciji, učinkovitoj sanaciji i održavanju prikazanih crkvenih objekata Podunavlja. U ovom izdanju knjige prikazani su i opisani objekti; koji su oštećeni izravnim i neizravnim, ratnim djelovanjima, te objekti koji su devastirani i oštećeni radi neredovitog održavanja. Za svaki pojedini objekt daju se; opći i tehnički podaci, te tlocrtna dispozicija sa osnovnim dimenzijama i fotografija. U općim podacima su navedeni; naziv biskupije i župe, broj katolika, adresa, ime i prezime župnika, patron župe i etape obnove. U tehničkim podacima se daju; tlocrtne dimenzije i visine, debljine zidova, vrst materijala i opisi oštećenja nosivih i ostalih struktura. Osim navedenih podataka u knjigama se daju i mišljenja o stupnju sigurnosti i stabilnosti konstrukcija i građevine u cjelini, kao i procijenjena vrijednost, potrebna za obnovu / građevinski dio i sanacija kapilarne vlage zidova /. Posebno autor želi potaknuti sanaciju zidanih struktura, isušivanjem kapilarne vlage, te trajnom zaštitom, posebnim materijalima, radi dobivanja zdravog prostora, a posebno znatno veće trajnosti ovih građevina, kao kulturne baštine.

Izvor: Gafos d.o.o. www.gafos.hr

]]>