Dvostruki zasjek

 • prednjeg zasjeka, koji je iste geometrije kao i jednostruki zasjek
 • stražnjeg zasjeka, čija je ploha o-p okomita na os štapa koji se priključuje.

  Uobičajeni odnosi dubina zasijecanja kod dvostrukog zasjeka mogu biti:

 • tv,1 = 0,8 tv,2
 • tv,1 = tv,2

  Proračun dvostrukog zasjeka može se provesti na dva načina:

 • prema stvarnom stanju
 • prema graničnom stanju.

  a) Stvarno stanje

  Uz pretpostavku da su naprezanja u štapu koji se priključuje jednoliko raspoređena, slijedi:

  Dokaz kontaktnih naprezanja na prednjem zasjeku provodi se za silu D1, u svemu kao kod jednostrukog zasjeka. Dokaz kontaktnih naprezanja na stražnjem zasjeku provodi se za silu D2, s time da je dopušteno kontaktno naprezanje:

  U tom su slučaju kontaktna naprezanja na stražnjem zasjeku daleko manja od dopuštene vrijednosti, a kontaktna naprezanja na prednjem zasjeku su veća od dopuštene vrijednosti. Iz tih razloga proračun dvostrukog zasjeka provodi se uvijek prema graničnom proračunu.

  b) Granično stanje

  Kod proračuna dvostrukog zasjeka prema graničnom stanju, prvo se proračunava maksimalna sila D2, koju može preuzeti stražnji zasjek (slika 9).

  Dokaz kontaktnih naprezanja na kontaktnoj plohi m-n provodi se prema izrazu:

  Kod dvostrukog zasjeka, gdje su dubine zasijecanja različite, duljine prepusta proračunavaju se:

 • duljina prepusta L1 na horizontalnu projekciju sile D1 (D1 ∙cosα)
 • duljina prepusta L2 na horizontalnu projekciju sile D (D ∙cosα)

  Kod dvostrukog zasjeka, gdje su dubine zasijecanja iste, duljine prepusta proračunavaju se:

 • duljina prepusta L1 na horizontalnu projekciju sile D1 (D1 ∙cosα)
 • duljina prepusta L2 na horizontalnu projekciju sile D (D ∙cosα)
 • duljina prepusta L3 na horizontalnu projekciju sile D2 (D2 ∙cosα)

  ]]>