GARANCIJA HAMAG-A ZA PODUZETNIŠTVO

O poticajima za prekograničnu suradnju najprije je govorila Jasminka Keser iz Ministarstva poduzetništva i obrta.

Marija Ščulac Domac iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost govorila je o programima poticaja i izvorima financiranja projekata obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj.

Domaći izvori financiranja su državni i lokalni proračuni,namjenski fondovi državne potpore i poticajne cijene,programi kreditiranja HBOR-a,krediti poslovnih banaka leasing i projektno financiranje.

Međunarodni izvori financiranja su EU programi i fondovi kao što su IPA, F57 i drugi.
Programi međunarodnih financijski sustava kao što su EIB, EBRD i drugi te tehničke pomoći.

Ostali izvori financiranja su ugovori o energetskim ulaganjima i javno privatno partnerstvo.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osnovan je 2003.godine. Na temelju ulaganja tog fonda u projekte korištenja obnovljivih izvora energije koji su ostvareni do kraja 2010.godine, a bilo ih je 886 ostvarene su godišnje uštede od 363 GWh/godišnje, 250 milijuna kuna ili 33,5 milijuna eura i 480.000 CO2 manje.
U tijeku su programi financiranja obnovljivih izvora energije za kućanstva, javni sektor i poduzetništvo.

Glede poticaja projekata obnovljivih izvora energije u poduzetništvu projekti se odabiru javnim natječajima.

Sufinancira se na slijedeći način : zajmom do 1.4 milijuna kuna ili 187.000 EURA ali ne više od 40% opravdanih troškova, kamatna stopa je nula s rokom od 7 godina u sklopu kojih su dvije godine počeka te instrumentima osiguranja povrata zajma.

Bespovratna subvencija kamata je umanjenje za 2 postotna boda te do 800 000 kuna ili 107 000 EUR te bespovratna subvencija za izradu studije do 200 000 kuna ili 26 500 EUR, ali ne više od 40% opravdanih troškova.

Ivan Pržulj iz Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske govoreći o natječajima za obnovljene izvore energije napomenu je da oni sada obuhvaćaju i pravne i fizičke osobe. Novi natječaji su u pripremi, a natječaj za grad Zagreb otvoren je do 31. svibnja.

Željko Sučić iz Hrvatskih šuma govorio je o potencijalu biomase kao obnovljivog izvora energije. Napomenuo je da su Hrvatske šume osnovale sestrinsku tvrtku „Šumska biomasa“. U svojem izlaganju posebice je govorio o drvnoj sječki. Hrvatska je među bogatijim zemljama šumama. U Hrvatskoj je 2,5 milijuna hektara pod šumom od kojih 20% u privatnom vlasništvu.