Grad preuzima izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola

PULA – Jedna od ključnih izmjena i dopuna Statuta grada Pule, koje su jučer prihvatili članovi Gradskog poglavarstva, vezana je uz dogradonačelničku funkciju.

Tako se odsad za dužnost zamjenika gradonačelnika mogu kandidirati i osobe koje nisu članovi Gradskog vijeća. Dosadašnjim Statutom bilo je definirano da zamjenik mora dolaziti iz redova talijanske nacionalne manjine, a novim je određeno da u slučaju da za gradonačelnika bude izabran pripadnik talijanske manjine, njegov zamjenik ne smije biti iz njenih redova. Izmjenama je definiran i status pročelnika koji odsad mogu biti birani za članove Gradskog poglavarstva. Pročelnik Vinko Knez istaknuo je da će u skladu s novim Statutom Grad odsad biti nadležan za izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, što je prije bilo u ingerenciji Ureda državne uprave Istarske županije. Prema njegovim riječima, stupanjem na snagu Zakona o lokalnoj samoupravi uveden je status »velikih gradova« koji broje više od 30 tisuća stanovnika. Zbog veće decentralizacije gradovi su preuzeli određene nadležnosti matičnih županija, a tako je i Pula ovom promjenom preuzela nadležnost održavanja javnih cesta i prometa na svom području. Odsada svi službeni materijali Grada u zaglavlju moraju imati i naziv na talijanskom jeziku. D. B. P. Izvor: www.GlasIstre.hr

]]>