Gradnja mosta

Most se sastoji od dva paralelna, simetrična objekta, osno razmaknuta 14,70 m. Objekt ima raspon l = 20,00 m sa svijetlim otvorom od 19,20 m.

Tlocrtno se nalazi u pravcu, a vertikalno u tjemenu konveksne krivine radijusa 19,00 m. Kota nivelete u osi mosta iznosi 83,410 m. Na mostu su, uz kolnik i dvije poslužne, staze širine 1,75 m. Poprečni presjek mosta koncipiran je tako da je rubnjacima visine 0,12 m kolnik odvojen od poslužnih staza.

Elastična zaštitna ograda postavljena je na 0,5 m od ruba kolnika i odvojena od ograde međurazmakom 0,5 m. Ukupna širina građevine preko vijenca iznosi 14,20 m. Gornji ustroj – armiranobetonski rasponski sklop, predviđen je od sedam montažnih nosača T, poprečnog presjeka visine 80,00 cm.

Nosači su međusobno povezani kolničkom pločom debljine 25 cm, te poprečnim nosačima na njihovim krajevima u smjeru osi upornjaka, što sve skupa osigurava njihovo zajedničko nošenje.

Svaki montažni nosač oslanja se na neoprenski ležaj, koji se postavlja na betonske \’klupice\’ dimenzija 54 x 64 cm, koje su glatke i vodoravne te visinski precizno iznivelirane. Upornjaci su montirani paralelnim krilima (debljina krilnog zida je 60 cm), krutospojenim sa zidom upornjaka (debljina zida upornjaka je 80 cm).

Beton svih dijelova upornjaka je kvalitete MB 30, armatura RA 400/500-2. Na naglavnicu upornjaka na strani se oslanja prijelazna ploča, predviđena s ciljem poboljšanja udobnosti prijelaza s nasipa na most. Ona se nalazi ispod cijele širine kolnika (širina 10,50 m, dužina 4,0 m, debljina d = 30 cm).

Izvedena je u nagibu radi lakše izvedbe konstrukcije kolnika. Rasponska konstrukcija oslanja se na naglavnice upornjaka preko ležajeva od armiranog elastomera.

Svaki montažni element rasponske konstrukcije treba po dva ležaja. Ugradnja ležajeva i dilatacijskih naprava predviđena je pri temperaturi od 10˚C. Upornjaci se betoniraju u oplati na licu mjesta, pri čemu treba paziti da ne bi došlo do segregacije betona. Elementi rasponske konstrukcije su montažni te se traži posebna točnost, kako u njihovoj izvedbi, tako i kod montaže.

Nadvožnjak prolazi kroz elemente trase koja sadrži krivine u vertikalnom smjeru, pa se mora obratiti velika pažnja na točnost visinske izrade.

Svi zahtjevi ispunjeni

Sam prometni projekt je izrađen u skladu sa Zakonom o gradnji kojim su propisani bitni zahtjevi za građevinu, kao i odrednice u vezi s građevnim proizvodima. Zakon o gradnji obvezuje proizvođača, projektanta i izvođača na kontrolu i osiguranje kakvoće materijala, radova i same građevine.

Potrebno je osigurati odgovarajuću dokumentaciju o kakvoći upotrijebljenih materijala i primjenjivati metode ispitivanja propisane hrvatskim normama. Kontrola kakvoće sastoji se od ispitivanja pogodnosti materijala, tekuće kontrole kao i provjere kakvoće uskladištenog materijala.

Izvođač je obavio tekuću kontrolu mjera i nagiba, evidenciju kategorija materijala u iskopima, te rezultate ispostavio nadzornom inženjeru. Nakon toga obavio je iskolčenje trase građevine, kontrolu osiguranja svih točaka, kontrolu postavljenih profila građevine i kontrolu repera i točaka poligona.

Iskope temeljnih jama kontrolirao je geomehaničar s nadzornim inženjerom, te je utvrđeno da se može pristupiti betoniranju temelja. Pogoni za proizvodnju betona moraju udovoljavati uvjetima funkcionalne i proizvodne sposobnosti propisane HRN-om i moraju u pogonu imati laboratorij za kontrolu priozvodnje opremljen prema uvjetima HRN-a.

Zemljani radovi

Iskop jama za temelje upornjaka i stupova obavlja se strojno u širokom otkopu uz djelomično crpljenje podzemne vode, kako bi se ručni iskop sveo na minimum. Jama mora biti šira za 100 cm od betonskih oblika temelja upornjaka u razini donje plohe temelja, s pokosima usjeka 1 : 1, radi sigurne gradnje.

Svaka jama ima pet kontrolnih bušotina (jednu u sredini, a druge u uglovima). Dio iskopanog materijala služi za zatrpavanje jame, a dio se odvozi na deponij. Svaki sloj nasipa razastire se vodoravno u debljini 20 – 30 cm, a zatim slijedi sabijanje.

Betonski radovi

Svježi beton se ugrađuje vibriranjem u slojevima ne većim od 70 cm, veze između slojeva moraju biti dobre. Prekidi betoniranja određeni su projektom i moraju biti vodonepropusni. Spojevi su premazani sredstvom za vezu između starog i novog betona.

Prije betoniranja, oplate i stari beton su bili mokri. Armatura mora zadovoljiti zahtjevima projekta i Pravilnika o tehničkim normativima za beton i armirani beton.

Tesarski radovi

Rađeni su prema projektu te za njihovo izvođenje postoje nacrti od strane izvođača. Oplate su usidrene kako ne bi bile moguće naknadne deformacije. Prije ugradbe, oplate su dobro očišćene od nečistoća (pijeska, hoblanja, otpadaka žice i slično).

Dijelovi betona su vidljivi, pa se mora voditi računa o besprijekornom izgledu, što ovisi o betonu i oplati. Predviđa se jednoslojna hidroizolacija koja je atestirana na nanošenje veznog sloja asfaltbetona. Rešetke uz rubnike zalijevaju se masom za zalijevanje rešetaka.

Praćenje slijeganja mosta traje prilikom gradnje i nakon gradnje, a u tu svrhu su ugrađeni reperi na vrhove upornjaka, te su bilježeni vertikalni i horizontalni pomaci i kutovi zaokreta. Nakon pregleda svi se podaci moraju evidentirati.

]]>