HELIDROM kod bolnice

DUBROVNIK – Gradnja helidroma predviđena na Elafitskim otocima, u Orašcu te u Dubrovniku, s tim da je jedna lokacija obvezna u sklopu bolničkog kompleksa na Hladnici

Na dubrovačkom području planira se gradnja više helidroma za dnevno i noćno slijetanje, i to za interventne potrebe, kao što su hitna pomoć, zaštita od požara i slično. Prema novom Prostornom planu, helidromi su predviđeni na Elafitskim otocima, zatim u Orašcu, na predjelu Gradina, te u Dubrovniku, s tim da je jedna lokacija obvezna u sklopu bolničkog kompleksa na Hladnici. PUP-om je omogućena i gradnja čvrste obale ili pontona u morskim lukama radi ostvarenja hidroavionskih veza s kopnom i korištenje primjerenim područjima u moru i na kopnu za amfibijske mogućnosti. Inače, zračni promet za potrebe Grada Dubrovnika odvija se preko zračne luke u Čilipima, koja je smještena izvan gradskog područja. U Gruškom zaljevu, na lučkom području uređuje se prostor za autobusni terminal i terminale turoperatora, parkirališta i druge potrebne sadržaje u funkciji zračnog prometa. K. ŠUTALO Izvor: www.SlobodnaDalmacija.hr

]]>