HNB nenadležan za pritužbe klijenata banaka

Za razliku od 66 posto “starih” članica EU-a i polovice novih, domaćem supervizoru banaka nije zakonom propisana zaštita potrošača. Ipak, Hrvatskoj narodnoj banci reklamacije stižu u nemalim količinama, ističe Čedo Maletić, viceguverner HNB-a

Hrvatska narodna banka (HNB) dužna je provjeravati pridržava li se svaka banka dobrih poslovnih običaja, općih uvjeta poslovanja i sklopljenih ugovora, ali rješavanje pritužbi potrošača nije joj posao i zadaća. Za razliku od 66 posto “starih” članica Europske unije i polovice novih, domaćem supervizoru banaka nije zakonom propisana zaštita potrošača. Ipak, HNB-u reklamacije stižu u nemalim količinama. Ističe to Čedo Maletić, viceguverner HNB-a u radu “Zaštita potrošača kao cilj bankovne supervizije”, koji je objavila središnja banka. Viceguverner navodi da je HNB prije dvije godine svakodnevno primao jednu pisanu i nekoliko telefonskih pritužbi građana na banke, a lani se prepolovio taj prosječni broj “reklamacija”. Kako bi zaštitio bankarstvo u cjelini, svoju i reputaciju svake banke, HNB sudjeluje u rješavanju tih problema arbitrirajući između suprotstavljenih strana, a samoinicijativno je donio neke propise radi bolje zaštite potrošača, poput utvrđivanja jedinstvenog načina izračunavanja i iskazivanja cijena kredita i depozita. Je li se broj reklamacija prepolovio zbog pravnog instituta zaštite potrošača zakonima o bankama te zaštiti potrošača, ili je pad izazvalo nešto drugo, Maletić nije istraživao, već je htio utvrditi što je cilj bankovne supervizije. Prema lanjskoj odluci Vlade, temeljenoj na preuzetim obvezama prema MMF-u, nadzorne institucije nebankarskog sektora spojit će se u jednu instituciju za financijsku superviziju što bi trebala jamčiti viši stupanj nadzora.

Sada je taj posao organiziran prema sektorskom načelu pa je pet institucija nadležno za superviziju institucija i tržišta: Hrvatska narodna banka, Komisija za vrijednosne papire, Direkcija za nadzor društava za osiguranje, Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja i Ministarstvo financija – Uprava za financijski sustav. HNB vodi poslove monetarne politike i superviziju banaka što obuhvaća propisivanje uvjeta poslovanja, izdavanje odobrenja za rad i obavljanje nadzora nad bankama i stambenim štedionicama. Prvi put je Zakon o bankama iz 2002. godine donio odredbe o zaštiti potrošača – korisnika bankovnih usluga što obuhvaćaju minimalnu transparentnost poslovanja banaka objavom općih uvjeta poslovanja, način ugovaranja usluga te obavještavanja potrošača, no za reklamacije zbog nepoštivanja ugovora, potrošači se upućuju na dotičnu banku, udruge za zaštitu potrošača, Državni inspektorat te nadležni sud. I u svijetu se u bliskoj prošlosti smatralo da zaštita potrošača nije cilj bonitetne supervizije, već da je to samo sigurnost, stabilnost i solventnost pojedinačnih institucija i sustava. Bankovni supervizori su se uspoređivali s liječnicima koji se brinu o ukupnom zdravlju pacijenta, a supervizori tržišta vrijednosnih papira s financijskim policajcima čija je zadaća spriječavanje prijevaru i lažno predstavljanje. “Financi” su tako bili oni koji nadziru zakonitost poslovanja i štite potrošače. Maletić naglašava da oba pristupa treba kombinirati u superviziji banaka i financijskih institucija čiji je jedan od glavnih ciljeva upravo zaštita potrošača.

Ta je zaštita propisana kao cilj u većini članica Europske unije, a ona to postaje s višim stupnjem razvoja financijskog sustava. Bolje se ostvaruje u onim zemljama koje imaju objedinjenu financijsku superviziju unutar jedne institucije, što je trend u mnogim zemljama, kaže Maletić, koji višim stupnjem zaštite smatra kada unutar te institucije postoji organizacijski dio koji se isključivo bavi poslovima zaštite potrošača. U Hrvatskoj zaštita potrošača nije izravno propisani cilj bankovne supervizije jer još uvijek prevladava bonitetni pristup, ali da se tom cilju pridaje znatna važnost u svakodnevnom poslovanju, što je rezultiralo značajnim napretkom, tvrdi viceguverner Čedo Maletić. Sanja STAPIĆ Izvor: Slobodna Dalmacija www.slobodnadalmacija.hr