Janaf lani ostvario 34 mil. kuna dobiti

Prema objavljenim rezultatima poslovanja za 2005. godinu, Jadranski je naftovod (Janaf) u prošloj godini ostvario neto dobit u iznosu od 33,97 milijuna kuna, što je bilo za 36,2% više nego pretprošle godine kada je neto dobit Janafa iznosila 24,95 milijuna kuna.

Prošle su godine poslovni prihodi Janafa povećani za 30,6% na iznos od 321 mil. kuna. U njihovoj strukturi, prihodi od prodaje u zemlji povećani su za 21% na 83,4 mil. kuna, dok su prihodi od prodaje u inozemstvu bili veći za 18,4%, a iznosili su 196,3 milijuna kuna. Prošle su godine osobito snažno rasli i ostali poslovni prihodi Janafa koji su gotovo učetverostručeni, sa 11 na 41,3 milijuna kuna, što je i ponajviše utjecalo na prošlogodišnji rast dobiti društva. Naime, temeljem rješenja o prisilnoj nagodbi, tijekom siječnja 2006. godine naplaćeno je potraživanje od kupca u iznosu od 34,5 milijuna kuna, a koje je priznato u prihode 2005. godine. Za razliku od 2004. godine kada je Janaf ostvario financijske prihode od 58,45 milijuna kuna, prošle su godine isti iznosili svega 14,51 milijuna kuna. S druge strane, prošlogodišnji su poslovni rashodi Janafa iznosili 254,9 milijuna kuna i bili su za 2,8% manji nego godinu dana ranije. Pritom su najveće smanjenje zabilježili troškovi vrijednosnih usklađnja i rezerviranja, koji su smanjeni sa 7,77 milijuna kuna ostvarenih u 2004. godini, na 1,1 milijuna kuna u 2005. godini. U isto su vrijeme materijalni troškovi poslovanja društva povećani za 4,7% na 37 milijuna kuna, dok su troškovi zaposlenih bili veći za 2,6%, a iznosili su 55,4 milijuna kuna. Za razliku od poslovnih rashoda, financijski su rashodi Janafa u prošloj godini povećani sa 16,9 na 46,6 milijuna kuna. Otuda je i prošlogodišnji Janafov rezultat financijskih transkacija bio negativan u iznosu od 32,09 milijuna kuna, dok je godinu dana ranije po istoj osnovi ostvarena dobit koja je iznosila 41,5 milijuna kuna.

U odnosu na kraj 2004. godine, prošle je godine dugoročna zaduženost Janafa smanjena sa iznosa od 255,4 na iznos od 232,2 milijuna kuna, dok je u isto vrijeme kratkoročna financijska zaduženost povećana sa 45,2 na 53,5 milijuna kuna. Likvidnost Janafa tijekom cijele je prošle godine bila vrlo dobra. Tome u prilog svjedoči i visok iznos kratkotrajne financijske imovine (70,24 milijuna kuna) te novčanih sredstava na žiro-računu (145,29 milijuna kuna). Pored toga, Janaf je sve dospjele obveze podmirivao pravovremeno, dok su investicije financirane vlastitim sredstvima, što se planira i ubuduće, stoji u komentaru Uprave. (Bankamagazin)

]]>