Na kraju siječnja dug opće države 120,24 milijarde kuna

U odnosu na kraj prosinca ukupni dug opće države smanjen je za oko 179 milijuna kuna Nakon prosinca prošle godine i tijekom siječnja 2006. zabilježeno je smanjenje duga opće države na mjesečnoj razini. Tako je dug opće države, koji uključuje dug državnog proračuna, izvanproračunskih fondova, jedinica lokalne uprave i samouprave, HBOR-a te izdana državna jamstva, na kraju siječnja iznosio 120,24 milijarde kuna ili 52,5% prošlogodišnjeg BDP-a. U odnosu na kraj prosinca ukupni dug opće države smanjen je za oko 179 milijuna kuna. Istovremeno u odnosu na prošlogodišnji siječanj zabilježen je rast duga od preko 7 milijardi kuna što predstavlja godišnji rast od 6,2%. U strukturi ukupnog duga opće države i dalje je najznačajniji dug središnje države, koji je na kraju promatranog mjeseca iznosio 87,5 milijardi kuna. Tijekom siječnja dug središnje države ostvario je rast od preko 633 milijuna kuna i to rastom zaduženja na domaćim te stranim tržištima kapitala. U odnosu na isti mjesec prethodne godine dug središnje države povećan je za 6,12 milijardi kuna odnosno za 7,5%. U posljednjih dvanaest mjeseci vidljiva je i promjena strukture duga središnje države. Tako je na kraju siječnja na godišnjoj razini unutarnji dio duga povećan za 10,95 milijardi kuna dok je inozemni dug središnje države smanjen za 4,83 milijarde kuna. Osim orijentacije središnje države na financiranje novih i refinanciranje starih inozemnih obveza na domaćem tržištu, na smanjenje kunske vrijednosti inozemnog dijela duga pozitivno je utjecalo i jačanje kune naprema euru u promatranom periodu. Dug izvanproračunskih fondova na kraju siječnja iznosio je 12,26 milijardi kuna te je u odnosu na mjesec prije smanjen za 431 milijuna kuna. Istovremeno na godišnjoj razini zaduženost izvanproračunskih fondova povećala se za 406 milijuna kuna. Na kraju siječnja dug lokalne države iznosio je 1,53 milijarde kune, te je na mjesečnoj razini zabilježio neznatno povećanje dok je na godišnjoj razini zabilježio smanjenje od 120 milijuna kuna. Na kraju promatranog mjeseca visina odobrenih jamstava iznosila je 12,02 milijarde kuna odnosno oko 200 milijuna manje nego na kraju 2005. Dug HBOR-a je istovremeno iznosio 6,93 milijarde kuna odnosno oko 201 milijun kuna manje na mjesečnoj razini. Međutim u usporedbi s istim mjesecom 2005. dug HBOR-a veći je za 1,36 milijardi kuna, koje je gotovo u cijelosti generirano zaduživanjem na stranim tržištima. (Raiffeisenbank, Bankamagazin)

]]>