Novi zakon o gradnji

NOVI ZAKON O GRADNJI – primjena i snalaženje u velikom broju zakona, propisa i pravila koji uređuju područje graditeljstva predstavlja za svakog tko se profesionalno bavi bilo kojim njegovim segmentom veliku prepreku, kako zbog opsega tako i zbog neusklađenosti i ponekad teško uočljive povezanosti među njima.

Pri tome osobito velik problem predstavlja i česta promjena propisa koji uređuju graditeljstvo koji su, između stalog, posljedica nužne modernizacije sustava građevno-tehničke regulative i njegove prilagodbe načelima usklađivanja tehničkog zakonodavstva Europske unije. Za očekivati je da će promjene, ako ni zbog kojeg drugoga onda iz tog razloga, i dalje biti česte i sveobuhvatne. Poznavanja regulative i praćenje njezine promjene obveza je, ali i nužnost za svakog graditeljskog profesionalca. Poteškoće na koje stručne osobe nailaze pri tome su brojne: od nepostojanja navike praćenja službenih glasila do propuštanja da se dio nekog zakonskog teksta iz «negraditeljskog» područja prepozna kao propis koji ima utjecaj na područje graditeljstva.

Stoga mi se potreba za priređivanjem Priručnika nametala već duže vrijeme. Njegova temeljna ideja je osigurati korisniku trajno i aktualno praćenje promjena regulative, bez trošenja vremena na čitanje službene periodike. Isto tako, Priručnik treba osigurati kratku, ali sadržajnu informaciju o bitnim poveznicama između pojedinih dijelova građevno-tehničke regulative, kao i podrobnija objašnjenja i komentare onih odredbi koje zbog specifičnosti jezika i pravila pisanja propisa teško nalaze put do tehnički školovanog uha. Nadalje, u Priručniku moraju naći mjesta i pojašnjenja oko uvođenja novih pojmova i pravnih instituta u hrvatski graditeljski pravni sustav. Priručnik je koncipiran kao skup trenutno važećih urednički pročišćenih tekstova zakona i propisa, ili njihovih dijelova koji se tiču područja graditeljstva s kratkim uputama i komentarima. U slučajevima kada je to potrebno, Priručnik sadrži i posebne detaljne upute, popise i primjere. Kako se koji novi propis objavi ili postojeći izmijeni, korisnik (koji se odluči na aktualiziranje sadržaja Priručnika) će u primjerenom roku dobiti novi tekst s komentarima i uputama kako bi ga mogao uvezati na odgovarajuće mjesto u Priručniku i po potrebi zamijeniti stari, nevažeći tekst. Na taj način korisnik uvijek ima na raspolaganju tekst propisa koji je na snazi, uz potrebna objašnjenja. Dodatna je prednost Priručnika i jedinstveni način označavanja svake odredbe svakog propisa; takav jedinstveni način označavanja omogućava lako pronalaženje tekstova koji su vezani za neku odredbu i na taj način osigurava prikupljanje informacija o nekom pitanju u najkraćem vremenu.

Vjerujem da je tako koncipiran Priručnik velika pomoć stručnim osobama u graditeljstvu. Stoga pozivam Vas, korisnike Priručnika da putem web adrese www.kigen.hr/ZOG dadete svoje sugestije i prijedloge za daljnji razvoj i proširenje Priručnika. Uz takve informacije Priručnik će zasigurno ispuniti ulogu koja mu je namijenjena. Na kraju bih zahvalio kolegama koje su uvelike pomogle da Priručnik nastane: gđi. Vesni Veselin i g. Boži Kuduzu, kolegama iz tijela u kojem sam zaposlen s kojima sam temeljito raspravio sadržaj Priručnika i koji su nesebično pomogli u njegovom nastajanju, g. Petru Đukanu, recenzentu, Mirku Oreškoviću i Željku Šakoronji, kolegama s velikim iskustvom u graditeljskim poslovima kojima posebno zahvaljujem na danim sugestijama, te na koncu g. Nenadu Lihtaru, čelnoj figuri izdavača Priručnika koji me strpljivo nagovarao i čekao da se pokrenem i osmislim ovo izdanje. Zagreb, 2005 Autor: Lino Fučić dipl.ing.građ.

1. Zakoni 1.1. Z01, Zakon o gradnji (NN br. 175/03 i 100/04) 1.1.1. Sadržaj Zakona o gradnji 1.1.2. Pojmovno kazalo 1.1.3. Zakon o gradnji – urednički pročisćeni tekst s komentarima i uputama 2. Propisi 2.1. P01, Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN br. 108/04) 2.1.1. Pravilnik o tehničkom pregledu građevine – tekst s komentarima i uputama 2.2. P02, Pravilnik o jednostavnim građevinama za koje građevinska dozvola nije potrebna (NN br. 138/04) 2.2.1. Pravilnik o jednostavnim gradevinama za koje građevinska dozvola nije potrebna – tekst s komentarima i uputama 2.3. P03, Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora gradevinske inspekcije ministarstva zastite okolisa, prostornog uredenja i graditeljstva (NN br. 1/05) 2.3.1. Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora gradevinske inspekcije ministarstva zastite okolisa, prostornog uredenja i graditeljstva – tekst s komentarima i uputama 2.4. P04, Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN br. 1/05) 2.4.1. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda – tekst s komentarima i uputama 2.5. P05, Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanju zatvorenog gradilišta (NN 2/05) 2.5.1. Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanju zatvorenog gradilišta – tekst s komentarima i uputama

3. Dodaci 3.1. Upute 3.1.1. Z01.013.01/dodatak — Upute za odstupanje od bitnog zahtjeva za građevinu 3.1.2. Z01.014.03/dodatak — Upute za odstupanje od uvjeta nesmetanog pristupa i kretanja u građevini 3.1.3. Z01.075/dodatak — Upute za izradu projekata 3.1.4. P01.012/dodatak — Upute za izradu pisane izjave izvodaca o izvedenim radovima i uvjetima održavanja gradevine 3.2. Popisi 3.2.1. Z01.048.03/dodatak — Popis revidenata (osoba ovlastenih za kontrolu projekata) 3.2.2. Z01.079.05/dodatak — Popis pravnih osoba ovlaštenih za nostrifikaciju projekata 3.2.3. Z01.085.01/dodatak — Popis tijela koja izdaju građevinsku dozvolu (tijela graditeljstva) 3.2.4. Z01.090.03/dodatak — Popis iznosa upravne pristojbe za izdavanje građevinske i drugih dozvola 3.3. Primjeri 3.3.1. Z01.088.01/dodatak — Primjer zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole 3.3.2. Z01.111.01/dodatak — Primjer zahtjeva za izdavanje načelne dozvole 3.3.3. Z01.131.01/dodatak — Primjer zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole

Z01, Zakon o gradnji P01, Pravilnik o tehničkom pregledu građevine P02, Pravilnik o jednostavnim građevinama za koje građevin-ska dozvola nije potrebna P03, Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora građevinske inspekcije Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva P04, Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda P05, Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanju zatvorenog gradilišta [url=”http://www.kigen.hr/zog/P06.pdf”] P06, Tehnički propis za cement za betonske konstrukcije[/url] P07, Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama P08, Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavrša-vanju znanja osoba koje obavljaju poslove graditeljstva [url=”http://www.kigen.hr/zog/upute.pdf”] Upute[/url] [url=”http://www.kigen.hr/zog/popisi.pdf”] Popisi[/url] Primjeri

LISTA KUPACA NOVOG ZAKONA O GRADNJI Kigen d.o.o. www.kigen.hr/zog

]]>