Obrada drvenih površina

Drvo je materijal koji je na pročeljima stalno izložen vremenskim utjecajima. Faktori kao sunce (UV-zračenje), kiša, vjetar, mraz i prljavština djeluju na fasade, koja su već prema zemljopisnom položaju, orijentaciji, nagibu, konstruktivnoj formi izložene utjecajima različitog intenziteta.

Kod neobrađenog drveta UV-svjetlost pretvara lignin na površini drveta, koji inače nije topiv u vodi, u sastavne dijelove topive u vodi, koji se onda manifestiraju kao smeđa obojenja drveta, koja vremenom ispere kiša.

Ostaju bijela vlakna celuloze. Čestice prašine u zraku i kiša čine površinu drveta sivom, na kojoj se vremenom uslijed jakih osciliranja vlage formiraju pukotine. Površina drveta je izložena jakoj eroziji. Na sprijeda i otraga vidljivim ugradbenim dijelovima pojavljuju se nepravilna izmjenjiva obojenja.

U principu čvrstoća drveta nije ograničena tako da i neobrađene drvene fasade mogu postići dugi vijek trajanja. U svakom slučaju se preporuča ispravna konstruktivna zaštita drveta.

Ciljano tretiranje površine drveta može se koristiti za zaštitu od UV-svjetlosti i vlage te kao kemijska zaštita drveta od mikroorganizama, za oblikovanje i održavanje boje. Za obradu drveta mogu se koristiti slijedeće mogućnosti zaštite, od lazura koje ne formiraju zaštitni film pa do pokrivnih lakova.

Impregnirajuće lazure i lazure u tankom premazu:

Debljina premaza < 20μm, bez zatvorenog filma premaza, mala zaštita od vlage, ravnomjerna zaštita od atmosferskih utjecaja, nisu pogodne za furnir-šperano drvo, mogu se dobiti sa i bez fungicidnog dodatka, tamna boja doprinosu dužem intervalu održavanja.

Lazure srednje debljine premaza:

Debljina premaza 20-60 μm,zatvoreni premaz,dobra zaštita od vlage, kod mehaničkih oštećenja ipak može doći do prodora vlage, moguće listanje i izmjena boje, pogodan za ploče od slojevitog drveta i profilne daske, tamna boja doprinosi dužem intervalu održavanja.

Lazure debljih slojeva premaza:

Debljina sloja > 60μm,visoka viskoznost, nije pogodan za fasade od drveta ( profilne daske, drvene ploče) ali je zato pogodna za ugradbene dijelove točno po mjeri ( prozori i vanjska vrata) ,rizik od procesa truljenja pod slojem premaza zbog mehničkih oštećenja.

Pokrivni lak:

Debljina sloja 30-60μm, sistem koji se satoji od temeljnog premaza i pokrivnog sloja, baziran je na vodi i razređivaču, površine su ravnomjerno obojene, dobra zaštita od korozije materijala, nije vidljiva struktura drveta, dobra UV-zaštita, pogodan za sve vrste višeslojnih ploča i profilne daske, svijetla boja doprinosi dužem intervalu održavanja.

Bezbojna zaštita,prozirni lak:

Nije pogodan za drvene fasade ( profilne daske, drvene ploče ), jer nema UV-zaštitu. Prilikom tretiranja površina drveta treba voditi računa o uputama proizvođača. Nanošenje temeljnog i pokrivnog laka mora biti međusobno usaglašeno. Premazi se moraju nanositi na izblanjane, iščetkane i izbrušene površine. Također treba voditi računa o zobljenjima rubova, kako bi se izbjegla delaminacija premaza.

Sva učvršćivanja npr. vijcima nikako ne smiju mehanički očistiti površinski sloj. U protivnom se površine moraju doraditi. Kako bi se izbjeglo pucanje drvene obloge preporuča se kod konstrukcija sa stražnjom ventilacijom nanošenje temeljnog premaza i na stražnju stranu .

U cilju bržeg sušenja temeljni premaz mora biti izložen difuziji.

]]>