ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA

Umjetni tunel «Rošca» služi kao prirodni prijelaz za divljač preko Autoceste Zagreb – Split – Dubrovnik, dionica Bisko – Šestanovac. Dužina umjetnog tunela iznosi 150,00 m, a smješten je na stacionaži 12+025,000 do stacionaže 12+175,000 na dionici Bisko – Šestanovac.

Tlocrtno je tunel u kružnoj krivini radijusa 2000 m, a niveleta autoceste na mjestu tunela je u vertikalnoj kružnoj krivini radijusa R=25000 m. Predviđena je izvedba tunela u dvije tunelske cijevi, te zasipanje tunela materijalom iz iskopa čime bi se otprilike obnovila konfguacija terena prije zahvata.

Da bi efektivna duljina prijelaza bila što veća, na krajevima tunela predviđena je izvedba portalnih zidova. Portalni zidovi se oblažu obrađenim lomljenim kamenom. Umjetni tunel je projektiran sa dvije tunelske cijevi, tako da kroz svaku prolazi po jedan kolnik.

Kolnici imaju dva vozna traka širine po 3,75 m i zaustavni trak širine 2,50 m. Širina razdjelne trake između voznog i zaustavnog traka je 20 cm, a širina zaštitne trake uz drugi vozni trak je 50 cm, tako da širina oba kolnika iznosi po 10,70 m. Visina rubnjaka iznosi 15 cm.

Da bi oplata bila što jednostavnija, usvojena su dva radijusa zakrivljenja intradosa za svaku tunelsku cijev, ito tjemeni koji iznosi 6,45 m i petni 7,30 m. Vanjski bočni dijelovi svodova su debljine 60 cm do visine od 3,5 m mjereno od gornje plohe temelja.

Od te visine pa do pete svodova linija ekstradosa projektirana je u pravcu s nagibom 5:1. uz navedeni radijus zakrivljenosti intradosa od 7,30 m ovim se povećava debljina svodova na bokovima pa ona na spoju s temeljima iznosi 167 cm.

Ukupna širina konstrukcije iznosi 32,00 m (vanjske plohe temelja), a visina (od donje plohe temelja do najviše točke ekstradosa iznosi 11,10 m.

Tunel je projektiran kao klasično armirana pločasta okvirna konstrukcija u monlitnoj izvedbi. Temelji su predviđeni bez poprečnih dilatacija, dok će svodovi tunelskih cijevi biti izvedeni u 15 kampada po 10 m. Temeljenje je predviđeno na tri temeljne trake visine 1,30 m i širine 3,50 m (vanjske) i 3,20 m (unutarnje). Predviđeno je da se temeljne trake rade bez poprečne dilatacije

Tunel se nalazi u zoni za koju je (uz vjerojatnost pojave 66,7% i povratni period od 500 godina) moguć potres intenziteta 9 stupnjeva MCS skale. Ali, zbog tipa konstrukcije i dominantnog stalnog opterećenja, provjere svodova na seizmičko opterećenje nisu vršene. Na seizmiku su provjeravani samo portalni zidovi.

Temeljenje se vrši na kvalitetnom tlu velike nosivosti i male deformabilnosti što je vidljivo iz Izvještaja o geotehničkim istaražnim radovima.

Nakon izvedbe temelja i svodova potrebno je napraviti hidroizolaciju svodova sa dva sloja zavarenih bitumenskih traka debljine po 5 mm. Trake se vare okomito na os tunela. Hidroizolaciju treba zaštititi betonskom oblogom debljine 10 cm armirane rabic mrežama od čelične žice debljine 3 mm okna 5/5 cm.

2. PRIPREMNI RADOVI

U sklopu pripremnih radova na gradilištu će se uraditi sljedeće:

 • OGRADA GRADILIŠTA

  Gradilište je locirano van urbanog dijela tako da se neće vršiti ograđivanje. Po potrebi je moguće postavljanje ograde oko manjih površina koje će služiti kao priručni skladišni prostori. U tom slučaju ograda će se izraditi kao montažno-demontažna sa tablama ili fiksna od bodljikave žice.

 • GRADILIŠNI PUTEVI I PLATOI

  Pristupni putevi (kako je to i na situaciji dato) će biti: 1. Sa trase i to iz pravca čvora Bisko

 • POSLOVNE PROSTORIJE

  U sklopu gradilišta, Izvođač će postaviti gradilišne kontejnere, ito jedan uredski, jedan za garderobu radnika i jedan skladišni.

 • ENERGETSKI IZVORI

  Snabdijevanje gradilišta električnom energijom bit će sa mobilnim agregatima. Za snabdijevanje gradilišta komprimiranim zrakom koristit će se mobilni kompresori.

 • TEHNIČKA I PITKA VODA

  Za tehničku i pitku vodu koristit će se voda iz vodovoda, tako što će se cisterne za vodu (kapaciteta do 10 m3) puniti na dozvoljenom priključku i potom voziti na gradilište i tamo pretakati u jedan od stabilnih rezervoara

  3. GLAVNI RADOVI

  Na izgradnji umjetnog tunela Rošca Izvođač će primijeniti suvremene tehnologije za izgradnju tunela. Sva tehnološke operacije izvodit će se u skladu sa Izvedbenim projektom, ugovornim tehničkim specifikacijama i važećim propisima uz odobrenje Nadzornog inženjera.

  ]]>