Oštećenja na fugama s profilima fuga

Ispadanje steznih profila

Profili fuga se stežu u pravilu između stranica fuga (stezni profil). Najčešća optička slika oštećenja jeste ispadanje steznih profila iz područja fuga. Tako je onemogućena brtvena funkcija profila fuga od prodora vode. Kiša može prodrijeti u konstrukciju fuga te izazvati oštećenja na termoizolacijskoj razini i u konstrukciji. Zato profili fuga moraju uz dovoljno tlačno pritiskanje cijelom površinom nalijegati na stranice fuga. Već i male neravnine u području stranica fuga mogu prouzročiti parcijalnu propusnost, dakle gubitak funkcije brtvljenja fuga. Naročito u hladnijem razdoblju u godini, pri temperaturama koje reduciraju elasticitet materijala, dolazi do gubitka funkcije brtvljenja fuga, odnosno do oslobađanja steznih profila, uz odgovarajuće posljedice.

Pukotine na stranicama profila u žbuki

Pukotine na stranicama profila u žbuki pojavlju se često na dilatacijskim fugama objekta u području žbukanih fasada, koje su montirane pomoću završnih profila kutnog oblika od metala i međufuga od elastičnog brtvenog materijala. Dok elastični brtveni materijal između metalnih profila i žbuke rijetko pokazuje oštećenja, ista su manje ili više indicirana u obliku pukotina između metalnih profila i žbuke izazvana prekoračenjem prihvatljivih vlačnih sila adhezije. Upravo kod takvih pukotina oborinska voda prolazi iza brtvljenja fuga te vodi ka oštećenjima izazvanim vlagom.

 

]]>