PLAN TEHNOLOGIJE GRAĐENJA

Poslije uvođenja u posao, odnosno nakon iskopa za temelje umjetnog tunela i izvedenih pristupnih puteva, pristupit će se izvođenju objekta.

Beton će se dopremati automokserima sa betonare poduzeća «Grafo», kapaciteta 50 m3 na sat, veličine mješalice 1,25 m3, koja se nalazi cca 4 km od gradilišta, a ugrađivati će se autopumpom.

Dok spomenuta betonara bude spremna za rad i ishode se potrebne dozvole, beton će biti dopreman sa betonare «Zagorje Tehnobeton» kapaciteta 35 m3 na sat, veličine mješalice 1 m3 udaljene također 4 km, koja će kasnije biti zamjenska betonara.

Nakon ugradnje svježeg betona autopumpom beton se vibrira pervibratorima («iglom»), a prilikom betoniranja svodova još će se dodatno koristiti i oplatni vibratori.

Armatura će se dopremati od više poduzeća (Sakostahl Austrija, Fisa Split i Ran Šibenik) i deponirati na gradilištu u manjoj količini (otprilike za kampadu unaprijed). Na gradilištu će postojati deponija armature (kada se izvedu prve kampade armatura se može odlagati i na izbetonirani svod da bi bila na dohvatu krana), kao i mjesto za odlaganje drvene građe. Izvedba objekta započinje od stacionaže 12+025,00 i ide prema stacionaži 12+175,00 (u smjeru rasta nivelete autoceste). Najprije se izvode temeljne trake i srednji zid koji je zajednički za obije tunelske cijevi, a nakon toga ide se na svodove.

Temeljne trake izvodit će se na sloju podložnog betona MB-15 d=20 cm. Armatura i oplata će se u temeljnoj jami ugrađivati kranskom dizalicom tipa Liebherr duljine ruke 33 m, koja će biti pomicana kako radovi budu napredovali.

Oplata će se montirati tako da u svemu odgovara mjerama datim u Izvedbenom projektu. Podupiranjem i razupiranjem osigurat će se njena stabilnost i nedeformabilnost pod teretom ugrađene betonske mješavine. Oplata će se održavati redovitim čišćenjem i premazivanjem sredstvima namijenjenim za tu svrhu.

Betoniranje će se izvoditi auto-pumpom uz dovoz svježe betonske mješavine sa dovoljnim brojem automiksera koji osiguravaju kontinuiranu ugradnju.

Beton će se ugrađivati u slojevima od oko 0,50 m i zbijati pervibratorima u kampadama od 10 m. Beton će se njegovati vodom ili kemijskim sredstvima za tu namjenu. Izvođač neće početi betoniranje dok Nadzorni inženjer ne pregleda oplatu i armaturu i odobri je u pismenoj formi. Proizvodnja, njega i kontrola betona će se organizirati u skladu sa odobrenim Projektom betona.

Nakon što se izvede dovoljna dužina temeljnih traka i srednjeg zida započet će se sa izradom glavnog tunelskog svoda. Za betoniranje svoda predviđeno je korištenje tunelske oplate PERI. Na gradilištu će biti oplate za dvije kampade od po 10 m (ukupno će biti po 15 kampada na jednoj i drugoj tunelskoj cijevi).

Pošto na predmetnoj lokaciji već postoji gradilišni put koji vodi s vanjske strane usjeka u kojem se nalazi objekt i potpuno obilazi usjek, Izvođač moli da se omogući izvođenje umjetnog tunela na način da se izvode jedna za drugom susjedne kampade na desnoj i lijevoj tunelskoj cijevi čime bi usjek bio pregrađen.

U svrhu nesmetanog prometa spomenuti obilazni put se može i dodatno proširiti (prikaz gradilišta vidljiv je u prilogu). Nakon izvedbe kampade na jednoj tunelskoj cijevi oplata bi se prenosila na narednu kampadu na istoj tunelskoj cijevi. Na drugoj tunelskoj cijevi činilo bi se isto s drugim kompletom oplate (redosljed izvedbe vidljiv je u prilogu).

Oplata bi se otpuštala kada bi beton postigao određenu čvrstoću (koju treba dogovoriti s nadzornim inženjerom), a to ti se dokazivalo lomljenjem betonske kocke na preši. Za manipulacije sa oplatom koristi se toranjska dizalica Liebherr dužine dohvata 33 m, koja će biti premještana više puta kako tunel bude napredovao.

Nakon završetka dovoljnog broja kampada tunelske cijevi pristupa se izradi hidroizolacije izvedenih kampada, betoniranju obloge hidroizolacije, postavljanju drenažnih cijevi i izradu portalnih zidova.

Zadnja faza je strojno zatrpavanje tunela materijalom iz iskopa do projektirane kote, odnosno do sloja koji služi za ozelenjavanje, a pravac napredovanja je od stacionaže 12+025 prema stacionaži 12+175,00. Ove radove također prate radovi na izradi kamenog vijenca i kamene obloge portalnih zidova, ujedno se odvijaju radovi na izradi betonskih stjenki i instalacijskih kanala u tunelskoj cijevi.

Početak i završetak pojedinih aktivnosti izvođenja radova, kao i vrijeme trajanja pojedinih faza rada na umjetnom tunelu «Rošca» dat je u dinamičkom planu izvođenja radova.

]]>