Ponašanje pojedinih vrsta stakla u slučaju požara

Prednapeta stakla nude veći otpor djelovanju vatre, ali bez dodatnih mjera zaštite svakako ne ispunjavaju zahtjeve u pogledu protupožarne zaštite.

Zvučna izolacija

Zaštita od buke dobiva sve više na značenju prilikom projektiranja građevinskih objekata. Svaki drugi čovjek je danas opterećen bukom. Stakla za zvučnu izolaciju nude mnoštvo djelotvornih mogućnosti za zaštitu od buke.

Čovjek opaža visinu tonova od 16 do 16.000 herca(Hz). Za jačinu zvuka je senzibilitet čovjeka nešto viši; odnos između minimuma i maksimuma nepropusnosti zvučne energije je 1:10 biliona. Zato se smanjenje protoka zvučne energije nalaže u logaritmičkim mjerilima.

Pojmovi i veličine

Kao zvuk se označavaju mehanički titraji koji se šire zrakom, vodom i u tijelima. Zvučna frekvencija je broj titraja zvučnog vala u sekundi i prikazuje se u hercima (Hz).

Razina jačine zvuka prikazuje se kao desetorostruki logaritam odnosa kvadrata mjerenog zvučnog tlaka i kvadrata referentnog zvučnog tlaka. Referentni zvučni tlak iznosi 20μN/m2. Decibel (dB) je bezdimenzionalna veličina , koja služi kao podatak razine jačine zvuka. Razlikuje se razina jačine zračnog zvuka i razina jačine vibracijskog zvuka.

1 dB = 1/ 10 opterećenja

Mjerenje čiste razine jačine zvuka se još dodatno određuje elektronski, kako bi se mogla izvršiti bolja simulacija čujne osjetljivosti ljudskog uha, koje slabije čuje zvuk nižih frekvencija od zvuka srednjih ili viših frekvencija. Procjena jačine zvučnog praga naziva se A-jačina zvučnog praga – dB (A).

Jačina zvuka predstavlja dimenziju zvučne osjetljivosti ljudskoh uha. Ovisna je o zvučnom tlaku i frekvenciji. Ranije se izražavala u fonima.

Zvučni spektri određuju za različite izvore buke (promet, avion, željeznica…) i za različite urbanističke situacije( otvorene građevine,zatvorene građevine, gradsko područje…) u kojim se područjima frekvencije ( od 100 do 3150 Hz) pojavljuju i koja su to opterećenja bukom.

Na bazi zvučnog spektra se građevni dijelovi mogu prilagoditi pojedinim situacijama.

Reverberacija/odjek: Kako je staklo okarakterizirano kao zvučno postojano često dolazi do problema s efektima odjeka i eha, posebno na objektima s velikoplošnim staklenim elementima.

Kao protusredstvo se razvila specijalna preforirana transparentna folija kao i perforirana akril-staklena ploča, koje velikim dijelom apsorbiraju odjek.

Zvučni tlak određuje jačinu zvuka čujne percepccije i mjeri se u jedinici bar. Ljudsko osjetilo ne odgovara fizikalnom mjerenju, jer se tonovi manje frekvencije puno slabije percipiraju.

]]>