Prednosti i nedostaci golfa u javnoj percepciji

1.3. PREDNOSTI I NEDOSTATCI GOLFA U JAVNOJ PERCEPCIJI

Tijekom proteklih godina i desetljeća stavovi javnosti prema golfskim igralištima bili su podijeljeni. Zagovornici pozitivnih utjecaja uglavnom su pokretači gospodarskog razvoja i unaprjeđenja turističke ponude na državnoj ili lokalnim razinama, zaljubljenici u golf kao šport te grupe poduzetnika i ulagača zainteresirane za gradnju golfskih igrališta. Na temelju višegodišnjih iskustava i praćenja, nastojanja za unaprjeđenjem golfa i smanjenja negativnih učinaka zaključuje se da su puno veće prednosti i pozitivni učinci od negativnosti koje golf može donijeti.

Pozitivnim utjecajima izgradnje golfskih igrališta mogu se smatrati:

 • gospodarski izravni učinci (otvaranje novih radnih mjesta),
 • gospodarski posredni učinci (jačanje lokalnog rekreacijskog i kulturnog turizma, povećanje prihoda u ugostiteljstvu i trgovini),
 • obogaćenje turističke ponude turističkih odredišta i produženje turističke sezone,
 • razvoj i obogaćenje športa i rekreacije,
 • uvažavanje, unaprjeđenje i afirmacija lokalnih osobitosti,
 • povećanje doživljajne vrijednosti krajolika kvalitetnim pejsažnim i arhitektonskim oblikovanjem te otvaranjem novih atraktivnih vizura,
 • poboljšanje mikroklimatskih uvjeta uređenjem pojasa visokih nasada za zaštitu od vjetrova,
 • oporavak/sanacija oštećenih dijelova krajolika,
 • reguliranje vlažnosti zemljišta i vlage u zraku,
 • stvaranje pejsažnog pojasa pored naselja, kao zaštite od buke i onečišćenja,
 • povećanje ekološke svijesti stanovništva,
 • zaštita postojećih i ostvarivanje uvjeta za nova staništa biljnih i životinjskih vrsta.Kao negativnosti koje se pripisuju golfu često se navode: elitizam, degradacija krajolika zbog velikih zemljanih radova, velika potrošnja i onečišćenja voda, zauzimanje vrijednih poljodjelskih i šumskih površina, a time i nepovoljni utjecaj na staništa biljnih i životinjskih vrsta, umanjenje prostorne povezanosti i otežana dostupnost pristupa poljodjelskim površinama i obalama, te pretjerana i neprimjerena izgradnja.Negativnosti i prigovori uklanjaju se ili se svode na najmanju moguću mjeru primjenom stručnih kriterija usmjerenih na unaprjeđenje prostora golfskih igrališta.Ne tako davno negativno se i elitistički gledalo na tenis, skijanje i nautički turizam, a u međuvremenu su to postale masovno prihvaćene športsko-rekreacijske aktivnosti.Zemljani radovi koje je potrebno izvesti prilikom izgradnje golfskih igrališta djelomice mijenjaju dotadašnji doživljaj krajolika, ali pri tom na manje vrijednim prostorima stvaraju novu kvalitetu (kao što se postiglo perivojima u bližoj i daljoj europskoj i svjetskoj prošlosti – povijesni perivoji, među njima i Maksimir, zaštićeni kao kulturno dobro).Velika potrošnja vode smanjuje se odabirom travnih smjesa koje traže manje vode i tehnološkim mogućnostima obrade vode (recikliranje, desalinizacija, …). Onečišćenje voda smanjuje se uporabom autohtonih travnatih svojti prilagođenih podneblju (kao na Brijunima).Korištenjem manje vrijednoga šumskog i poljodjelskog zemljišta ne nanosi se šteta nego će se obvezatnim velikim površinama prirodnih nasada stvarati nova staništa biljnih i životinjskih vrsta.Umanjenje prostorne povezanosti i otežane dostupnosti pristupa poljodjelskim površinama i obalama rješava se odabirom primjerene lokacije i primjenom odgovarajućih kriterija.
 • Pretjerana i neprimjerena izgradnja onemogućava se primjenom stručnih kriterija koji uvažavaju prostorni kontekst.
 • 1.4. UTJECAJ GOLFA NA TURIZAM I GOSPODARSKI RAZVOJ
 • Nagli razvoj golfa u Europi započinje krajem 1970- tih godina. Golfska igrališta grade se u gradovima i turističkim središtima, na kopnu, otocima, u planinama, u zaštićenim područjima i područjima manje krajobrazne vrijednosti. Uz šport i rekreaciju, najbitnije aktivnosti vezane uz golf svakako su gospodarstvo i turizam.U nekim je zemljama golf tradicijski bitan čimbenik turističkog identiteta (Škotska, Engleska, Irska), a u novije vrijeme također je bitan i u turističkim zemljama: Španjolskoj, Portugalu, Tunisu i Turskoj. U većini zemalja golf je važna nadopuna turističke ponude, bez koje se ona više ni ne može zamisliti. Najvažniji razlog jest produženje turističke sezone i privlačenje gostiju veće platežne moći.
 • Prednostima razvoja golfa s gospodarskoga i turističkoga gledišta smatra se:
 • poticaj prostornom razvoju područja uvođenjem atraktivne aktivnosti koja potiče razvoj turizma i pratećih djelatnosti,
 • otvaranje novih radnih mjesta (igralište s 18 polja zapošljava 50-70 ljudi),
 • prenamjena napuštenih prostora i područja manje krajobrazne vrijednosti (kamenolomi, odlagališta odpada; neka dobro posjećena golfska igrališta u Austriji i Sloveniji većim su dijelom izgrađena na saniranim odlagalištima odpada),
 • produženje turističke sezone u cjelogodišnju sezonu, uz korištenje postojećega hotelskoga smještaja;
 • dolazak klijentele bolje platežne moći,
 • poticanje potrošnje u gastronomiji, izletničkom i kulturnom turizmu,
 • dobre mogućnosti kombiniranja s kongresnim, kulturnim i lovnim turizmom.Ulaganje u golf smatra se unosnim poslom, osobito ako je vezano i uz izgradnju turističkoga smještaja jer vraća uloženi novac u kraće vrijeme. Ulaganje samo u golfsko igralište, bez turističkog smještaja, podrazumijeva dugo vraćanje uloženoga kapitala.7. Najbolje rezultate, i u turističkom i u gospodarskom smislu, pokazuje kombinacija golfskog igrališta i hotela viših kategorija, uz grupiranje tri ili više terena na manjoj udaljenosti.6. Iskustva Europe (osim zemalja u kojima je golf tradicijski šport, kao što su Škotska, Engleska i Irska) nakon naglog razvoja početkom 1980- tih godina pokazala su sljedeće: U izgradnju golfskih igrališta najviše investiraju grupe zaljubljenika u golf i igrači koji žele igrati golf u blizini mjesta života. To je mahom populacija boljeg imovinskoga statusa, s ograničenim znanjima o svim aspektima građenja, poslovanja, marketinga i upravljanja. Financiranje se provodi s pomoću lokalnih ili regionalnih banaka, a jamči se vlastitom imovinom. Gospodarski je interes sekundaran, primaran interes jest užitak igre golfa. Osniva se tvrtka i klub. Nakon početka gradnje opada interes potencijalnih članova kluba, broj članova izrazito je ispod očekivanoga, a razlozi su gotovo uvijek isti: loši prostorni uvjeti, smanjen interes okoline, krivi odabir vrste terena prema namjeni, nedostatak kvalificiranog i utemeljenog savjetovanja, nedostatak marketinške strategije ili laička marketinška strategija, neprofesionalno upravljanje (management) u fazi izvođenja, nepredviđeni troškovi i gubitci u održavanju. Izvor: Golf Management Handbuch, Paff Marketing GmbH, Sinn-Edingen, BRD 19968. Izvornik: Golf Management Handbuch, Paff Marketing GmbH, Sinn-Edingen, BRD 1996.9. Golfsko je igralište moguće izgraditi na terenu gotovo svakog oblika. Jedini nepovoljni oblik jest dugačak i uzak teren jer se na njemu ne može ostvariti koncentracija dvaju početnih i dvaju završnih polja u blizini klupske kuće.REPUBLIKA HRVATSKA
 • O razvoju golfaPrednosti i nedostaci golfa u javnoj percepcijiGolf i prostorno uređenjeOvlasti i kompetencije za planiranje i projektiranje golfskih igralištaGolfska igrališta u prostorno-planskoj dokumentaciji Republike HrvatskeTemeljni stavovi za izradu kriterija i smjernica planiranja golfskih igralištaProstorni kriteriji za planiranje golfskih igralištaKriteriji za planiranje golfskih igrališta prema svrsiKriteriji za planiranje natjecateljskih golfskih igrališta

  Kriteriji i smjernice za planiranje golfskih igrališta 

  Golfska igrališta unutar građevnih područja naselja