Specifičnosti radno-zaštitnih odijela različitih namjena

Gašenje unutrarnjih požara i uopćte požara u blizini izvora topline podrazumjeva upotrebu redovnih radno-zaštitnih odjela u skladu s EN 469, ali u specifičnim okolnostima, gde se izraženo zračenje toplein i djelovanje otvorenog plamena očekuje kao redovna pojava, odmah se koristi i oprema za pristup ili prolaz kroz plamen. Takvu opremu sačinjavaju oprema za zaštitu u blizini izvora topline ili odjela za pristup i prolaz kroz plamen i kapuljače ili zastori za zaštitu od zračenja topline, koji su danas uglavnom ugrađeni u vatrogasne šljemove u vidu različitih vizira izrađenih od odgovarajućih polimera.

Želja za povećanjem toplinne izdržljivosti spoljnjeg sloja redovnih radno-zaštitnih odjela ne ide u prilog smanjenju težine i komfora, ali razvoj novih materijala bitno utječe na smanjenje težine, tako da je i to jedan od bitnih faktora kod odabira ove odjeće, o čemu će kasnije biti više riječi.

Gašenje požara na otvorenom prostoru

Požari na otvorenom prostoru, posebno šumski, od ostalih požara se prije svega razlikuju u potrebi dužeg kretanja u okviru velikog prostora i znatno dužeg trajanja požara, što iziskuje povećane fizičke napore. Požare na otvorenom karakteriziraju: pojava visokih temperatura u neposrednoj blizini požara, radijacija manjeg intenziteta u fazi dogorijevanja i uticaj produkata gorenja. Oprema za gašenje požara na otvorenom prostoru mora omogućiti kompromis između pojave visokih temperatura, velike fizičke aktivnosti i dužine trajanja ovakvih požara, u odnosu na otpornost ovakve odeće na toplinu i plamen, vanjsku vlagu i povećano znojenje.

U pravilu, zaštitna oprema za ove uslove treba da ispuni nekoliko bitnih osobina:

1.da obezbijedi zaštitu od topinske radijacije;

2.da regulira temperaturu tijela u normalnim granicama, odnosno da podržava termičku ravnotežu i komfor u radu kod promene toplinske radijacije, vremenskih prilika i povećanih fizičkih napora;

3.da minimizira mogućnost nastanka opeklina kao posledica znojenja i toplinske radijacije;

4.da je lagana i komotna i da štiti od vanjske vlage (voda za gašenje, atmosferske padavine i sl.).

Laka zaštitna odijela koja nose pripadnici VJ-a na gašenju požara na otvorenom prostoru su u principu rađena kao jednoslojna, a najveći razlog za izradu ovih odijela na ovaj način se ogleda u povećanju komfora u radu i smanjenja toplinskog stresa kod korisnika ove odjeće.

Rad u prisustvu opasnih materija

Operativni postupci u prisustvu opasnih tvari su redovito praćeni mogućim trovanjem, kemijskim reakcijama kao posledica međusobnog miješanja ili njihovim djelovanjem na neutralne tvari, korozivnim ili agresivnim djelovanjem i mogućnostima pojave eksplozija i detonacija.

Osobe koja sudjeluju na intervencijama ovog tipa se u većini slučajeva oslanjaju samo na svoju radno-zaštitnu opremu. Ova oprema nikako ne pruža odgovarajuću zaštitu, posebno zaštitu od upijanja ili prodiranja ovih tvari kroz nju. U takvim situacijama su jedino odijela za rad s opasnim materijama odijela koja pružaju adekvatnu zaštitu i obavezna su kao zaštitna oprema pripadnika VS-bi.

Oprema za zaštitu od delovanja opasnih tvari je specifična, dizajnirana je i izrađuje se u obliku i od materijala zavisno od vrste opasne materije od koje se želi zaštita. Iz tih razloga su proizvođači ove opreme u obavezi da uz odijelo daju certifikat o ispitivanju otpornosti pojedinih elemenata ove zaštitne opreme na pojedine vrste ili grupe kemikalija. Ova oprema je izuzetno raznolika, kako po dizajnu tako i po svojim performansama. Neka od ovih odijela su izrađena od materijala s izrazitom nepropusnošću, koja čak imaju i više barijera za sprečavanje prodora opasne materije do tijela lica koje intervenira, dok su druga od lakših materijala i uglavnom štite u slučajevima pojave prskanja opasnih tvari u tečnom stanju.

Niži stupnjii zahtjevane zaštite, u slučajevima kada se, recimo, javlja samo manje prskanje nekih agresivnih tečnosti, zahtjeva i odijela sa smanjenim stupnjom zaštitnog dejstva, pa treba znati da ovakva odijela nikako ne štite od pojave plinskih faza pojedinih tvari, kao ni od pojave svih oblika isparenja ovih tvari. Maksimalni nivo upotrebe ovakvih odijela je srednja moguća opasnost. Oprema za zaštitu dišnih organa se kod ovakvih odijela nosi sa vanjske strane. Materijali od kojih se ovakva odijela izrađuju su uglavnom otporni na prodor tečnosti, gde se kao glavni problem u komforu javlja smanjena prozračnost, što potiče povećano znojenje korisnika ove opreme.

Neka od ovih odijela se presvlače i odgovarajućim materijalima koji štite od povišene temperature ili pak od mogućih fizičkih oštećenja, što znatno smanjuje komfor u radu i povećava općti stres korisnika odela.

Kod odabira ovih zaštitnih odijela nikada se ne smije generalirati pojava mogućih opasnosti i smatrati da svako odijelo može biti dobra zaštita u svakoj situaciji.

Rad na pretraživanju i spašavanju iz objekata

Pretraživanje i spašavanje iz objekata u raznim slučajevima njihovog rušenja pri pojavi požara, poplava, zemljotresa ili ratnih razaranja su uglavnom poslovi koji su vezani za specijalizirane jedinice civilne zaštite. Kao i u sijvetu tako i kod nas pripadnici VS-i su po pravilu uvijek angažirani u takvim intervencijama. Pretraživanje objekata i spašavanje iz njih su poseban vid intervencija u slučajevima kada su neka lica zatrpana unutar srušenog objekta, bilo da se to radi u toku požara na tom objektu ili u slučaju nekog drugog akcidenata. Pored intervencija u slučajevima rušenja ili urušavanja dijela objekta, odnosno zatrpavanja ulaza u neki prostor, ovakve intervencije se javljaju i kod prometnih nezgoda i ostalim sličnim situacijama.

Intervencije na pretraživanju objekata i spašavanju uvijek sadrže čitav niz opasnosti koje se na različite načine mogu odraziti na spasioce. U pravilu, spasioci moraju imati visoki nivo mobilnosti i komoditeta u radu, a opet se ne smije zaboraviti neophodna zaštita od djelovanja povišene temperature, plamena, kemikalija i prije svega bioloških kontaminanata s kojima se oni najčešće sreću. Zato je imperativ kod odabira ove odjeće da ostvari mogućnost dugotrajnog rada u njoj, otpornost na fizička oštećenja i otpornost na kemikalije i biološke kontaminante. Klasična odjeća koju, recimo, koriste građevinski radnici može u velikom broju ovakvih intervencija biti dovoljna zaštita, ali treba znati da ovakva odeća ni najmanje ne štiti od djelovanja kemikalija, bioloških agenasa, kao ni od pojave plamena ili povišene temperature. Čak ni odeća koja je predviđena za gašenje požara na otvorenom ne može u svim situacijama biti adekvatna zaštita. S druge strane, ukoliko želimo da ova odjeća bude dovoljno otporna na pojavu plamena ili povišene temperature, moramo računati s tim da se time smanjuje razmjena tjelesne topline s okolinom i to bitno utiče na komfor u radu kod povećanih fizičkih napora usljed povećanog znojenja učesnika intervencije.

Oprema ekipa hitne medicinske pomoći

Hitna medicinska pomoć (HMP) je u većini razvijenih zemalja zauzela dominantnu ulogu u radu VSJ-a. Stupanj obučenosti pripadnika VSJ-a u pružanju prve pomoći se razlikuje od zemlje do zemlje, a trend je da pojedine ekipe HMP-a budu sastavni deo VSJ-a. Obuka pripadnika VSJ-a za rad na pružanju hitne medicinske pomoći se uglavnom bazira na formiranju posebnih jedinica u okviru VSJ-a, koje moraju poznavati osnovne metode reanimacije i zbrinjavanja povređenih do dolaska u specijalizirane ustanove.

Radno okruženje pripadnika jedinica HMP-a se bitno razlikuje od radnog okruženja ostalih pripadnika VSJ-a, a karakterizira ga sljedeće:

1.zaštitna odjeća otporna na prodor tečnosti za sprečavanje kontakta kože osobe koja učestvuje u akciji s krvlju i drugim tečnostima ljudskog organizma;

2.različite vrste rukavica za zaštitu ruku, posebno ispitane na nepropusnost krvi i ostalih tečnosti iz ljudskog organizma;

3.odgovarajući viziri, maske ili naočari kao zaštita očiju od prskanja krvi i ostalih tečnosti iz ljudskog organizma;

4.u slučajevima kada je moguća pojava raznih vrsta zaraznih bolesti, kao što je tuberkuloza, SARS i slično, neophodna je i primena raznih vrsta respiratora s ciljem zaštite disajnih organa.

Razvoj opreme za zaštitu pripadnika HMP-a uglavnom ide u pravcu korišćenja lakših i prirodnih materijala koliko je to izvodljivo. Recimo, rukavice na bazi nitratnih vlakana kod većine ljudi izazivaju burne alergijske promjene, pa se zato teži da se ovi materijali više prilagode općtim osobinama ljudskog organizma, odnosno da u sebi imaju koliko je to moguće više prirodnih materijala.

IZVOR:

Dipl. ing. Sreten Veljković

E-mail: sreleve@verat.net

www.asadria.com