Sudari

Spojevi sudarima mogu se podijeliti prema kutu priključka na sudare:

 • – pod pravim kutom
 •  – pod kutom koji je veći od 900
 • – pod kutom koji je bitno veći od 900 .

 • a) Sudari pod pravim kutom

 • Primjer izvedbe klasičnog spoja na sudar pod pravim kutom s izradom čepa i utora, prikazan je na slici 15. Izrada utora i čepa služi samo zato da se osigura međusobni položaj elemenata u spoju.

 • Ovakve izvedbe sudara danas se izbjegavaju jer se kontaktna površina smanjuje za 33,3%, a mjerodavna su kontaktna naprezanja okomito na smjer vlakanaca. Nadalje, takva izrada spoja zahtijeva daleko veći utrošak radnog vremena za izradu spoja.

  U tom je slučaju daleko povoljnije izvesti sudar na način kako je to prikazano u slici 16. Vezice koje osiguravaju međusobni položaj elemenata u spoju mogu se izvesti od piljene građe, furnirske ploče (minimalna debljina 10 mm i 5 slojeva furnira, vodootporna i vatrootporna), antikorozivno zaštićenog tankog lima (debljina 0,2 mm) itd.

  Vrlo često kod klasičnih krovišta na mjestu priključka podrožnice na stup (sudar pod pravim kutom), podrožnica se nastavlja.

  U tom slučaju na mjestu priključka postoji i nastavak podrožnice (duljina piljene građe ograničena je prirodnim uvjetima) na ravni ili kosi preklop. Izgled ravnog preklopa prikazan je u slici 18, a kosog preklopa u slici 19.

  b) Sudari pod kutom većim od 900

  Sudari koji su različiti od 900, u pravilu se primjenjuju kod klasičnih krovišta. Ovim spojem vežu se u sljemenu rogovi. Postoji više načina izvedbe, a neki od njih prikazani su u slici 20 i 21.

  c) Sudari pod kutom bitno većim od 900

  Sudari pod kutom koji je bitno veći od 900, primjenjuju se u pravilu kod oblikovanja spojeva sljemenih detalja rešetkastih nosača. S donje strane gornjeg pojasa postavlja se posebno oblikovana kladica koja se veže s po dva vijka za lijevi i desni gornji pojas rešetkastog nosača. Ova kladica može biti upuštena za cca 3 cm u pojasne štapove kako je to prikazano na slici 22.

   

]]>