Ugovor o selidbi

Ugovor o selidbi se sklapa između osobe koja seli i transportnog poduzeća u pismenoj formi na već tiskanom obrazcu. Usmeni dogovori nisu pravovaljani. Uz ugovor idu obično i posebni dogovori. Ugovor o selidbi obvezuje transportno poduzeće da daje garanciju za korektno izvršenje selidbe. Za nepokrivene rizike svakako sklopite i ugovore o osiguranju.

]]>