Zaštita od požara u električnim instalacijama u visokim zgradama

UVOD – Provođenje mjera zaštite od požara vezano na električne instalacije, važan je čimbenik u preventivnom spriječavanju samog nastanka ili proširenja požara, obzirom da je svaka električna instalacija potencijalni izvor požara.

Pored primjene općih mjera zaštite od požara u električnim instalacijama, kao i prihvaćanjem osnovnih polazišta u projektiranju svake električne instalacije (koja svojim pravilnim izborom i djelovanjem utiču i na mjere zaštite od požara), posebnu pažnje je potrebno posvetiti projektiranju i izvedbi električnih instalacija visokih zgrada, zbog određenih specifičnih uvjeta, koji su prisutni u tim građevinama. Prema «Pravilniku o Tehničkim normativima za zaštitu visokih zgrada od požara» (NN 59/93), pod visokom zgradom podrazumjevaju se zgrade s prostorijama za boravak ljudi, čiji su podovi najvišeg kata najmanje 22m iznad najniže točke terena na koju je moguć pristup i s koje je moguća intervencija uz korištenje automehaničkih ljestava. Navedeni pravilnik je temelj izrade projektne dokumentacije i samog izvođenja električne instalacije za visoke zgrade. Za tzv. «visoke zgrade» potrebno je već kod projektiranja predvidjeti posebne uvjete u odnosu na električne instalacije ostalih građevina, a koje utiču i na samo arhitektonsko-konstruktersko rješenje takve građevine. Najčešće osnovne karakteristike visokih zgrada su da takve zgrade imaju rezervni izvor napajanja (agregat), dizala, normalnu klimatizaciju i ventilaciju, ventilaciju požarnog odimljavanja određenih dijelova zgrade, sprinkler instalaciju, uređaj za podizanje tlaka vode hidrantske mreže, sustav za dojavu požara. U skladu sa svime time potrebno je dakle uskladiti i električne instalacije u takvoj građevini, pa su u ovom članku dani neki detalji vezani za navedene specifične uvjete. Više o ovoj temi u časopisu ELEKTRIKA

]]>