Zaštita od požara u električnim instalacijama u zgradarstvu

ZAŠTITA U ZGRADARSTVU

– Električna instalacija unutar građevine predstavlja potencijalni izvor požara, te je u svrhu zaštite od požara potrebno primijeniti određene mjere protupožarne zaštite.

Pored osnovnih mjera protupožarne zaštite električnih instalacija u zgradarstvu, koje se primjenjuju u svim građevinama, posebnu pažnju potrebno je posvetiti prilikom projektiranja i izvođenja elektroinstalacija u visokim objektima obzirom na specifične zahtjeve ovih građevina. Činjenica da su u Hrvatskoj na snazi zakoni i pravilnici koji obrađuju ovo područje dijelom zastarjeli i nedorečeni, te činjenica da su usvojene određene strane norme koje pokrivaju ovo područje dijelom u suprotnosti s tumačenjima naših zakona i pravilnika, postavlja pred projektante elektroinstalacija određene dileme u pogledu primjena svih tih odredbi.

TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE U ELEKTROINSTALACIJAMA

Obzirom da svaka elektroinstalacija potencijalno može biti izvor požara, potrebno je u početku pridržavati se osnovnih pravila za projektiranje i izvođenje električnih instalacija. Primjenom osnovnih zaštitnih mjera u električnim instalacijama svakako se povećava pouzdanost cijele instalacije, te se smanjuje rizik od nastanka kvara kao eventualnog uzroka požara. U skladu s time potrebno je primijeniti odredbe «Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije\” (NN / Sl. List 53/88). Navedenim pravilnikom pokrivene su osnove u pogledu elektroinstalacija: oprema i trošila, kabliranje, razvod, uzemljenje, isklopi napajanja, tehničke mjere zaštite od direktnog i indirektnog dodira, mjere zaštite od požara. Već prilikom projektiranja električnih instalacija potrebno je najprije zadovoljiti osnovne uvjete gore navedenog pravilnika, no pored toga potrebno je i dodatno primijeniti odredbe pojedinih normi i pravilnika koje detaljnije definiraju pojedino područje koje pokrivaju. Preporuka za izradu projektnih rješenja električnih instalacija je po mogućnosti uključenje u izradu početnog arhitektonskog rješenja građevine u što ranijoj fazi, kako bi se u samom početku ostvarili početni uvjeti za kasniju razradu projektne dokumentacije. Osnovna polazišta u projektiranju svake električne instalacije u zgradarstvu, a koja svojom pravilnom primjenom utiču i na mjere zaštite od požara su:

Kabliranje i razvod

Samo kabliranje (ožičenje) strujnih krugova električnih instalacije potrebno je planirati i izvoditi prema gore navedenom pravilniku (NN 53/88), te prema normama HRN.N.CO010. U tom smislu potrebno je i dodatno primijeniti proračune za izračun nazivne struje nekog strujnog kruga, te proračun za određivanje pada napona u strujnim krugovima koji moraju biti u propisanim granicama. S time u skladu potrebno je i primijeniti normu HRN.E5.210 kojom su definirane osnovne postavke niskonaponskih osigurača. Razvod električnih instalacije napraviti u skladu s «Pravilnikom o tehničkim normativima za električne instalacije\” (NN 53/88). Prema arhitektonsko građevinskom rješenju građevine i uvjetima navedenog pravilnika potrebno je detaljno odrediti način polaganja kabelskih trasa električnih instalacija u građevini.

Zaštita od direktnog dodira

Shodno navedenom pravilniku, te prema normi za zaštitu od električnog udara u niskonaponskim instalacijama N.B2.741, zaštita od direktnog dodira izvedena je tako, da su svi neizolirani dijelovi električne instalacije koji mogu biti pod naponom, smješteni u razdjelnike, odnosno u razvodne kutije i utičnice, gdje u normalnim uvjetima rada neće biti dostupni. Također će i sva spajanja i razdvajanja strujnih krugova biti izvedena samo u razvodnim kutijama, kućištima aparata i u razdjelnicima uz obaveznu mogućnost naknadne dostupnosti mjestu spoja. Razvodne kutije i razdjelnici, odnosno oprema pod naponom i spojne stezaljke unutar istih moraju biti pokrivene poklopcima, vratima ili zaštitnim pregradama koje onemogućavaju direktan pristup dijelovima pod naponom.

Zaštita od indirektnog dodira Prema normi HRN.B2.730 potrebno je primijeniti osnovne uvjete zaštite u ovisnosti o sistemu napajanja (TN, TT, IT), te ovisno o odabranom tipu definirati zaštitni uređaj unutar električne instalacije.

Uzemljenje i zaštitni vodiči

Prema normama HRN.B2.754 i HRN.B2.754/1 potrebno je primijeniti osnovne uvjete za uzemljenje u zgradarstvu (uzemljenje metalnih masa, kao i izjednačenje potencijala unutar građevine). Izjednačenje potencijala provodi se u cijeloj građevini povezivanjem metalnih masa na uzemljivač građevine. U svim strojarnicama se polaže traka FeZn 20x3mm po obodima na visini cca.+0,7m na koju se povezuju sve metalne mase unutar iste. U svim sanitarnim prostorima predviđena je ugradnja kutija za izjednačenje potencijala na koje se spajaju sve metalne mase (metalne cijevi vodovoda, plinovoda, grijanja, kanalizacije i sl.). Zaštitna sabirnica glavnih razdjelnika biti će povezana sa uzemljivačem građevine.

Gromobransko uzemljenje

Osnovne postavke gromobranskog uzemljenja potrebno je primijeniti prema «Pravilniku o tehničkim propisima o gromobranima» (NN S. List 13/68). Građevina se štiti od pražnjenja atmosferskog elektriciteta odgovarajućom gromobranskom instalacijom klasičnog tipa, tzv. Faradayev kavez, najčešće načinjenom od metalnih FeZn vodova, pravilno postavljenih na i oko štićene građevine, te dobro uzemljenih, tako da unutar kaveza nema električnog polja. Za osnovne elemente instalacije koriste se slijedeći presjeci trake:

krovna hvataljka – FeZn 20×3 mm gromobranski odvodi – FeZn 25×4 mm temeljni uzemljivač – FeZn 40×4 mm

Obzirom na mogućnost metalnih vanjskih konstrukcijskih dijelova građevine (metalna konstrukcija fasade), moguće je iste koristiti kao glavni gromobranski odvod. Uz poštivanje svih odredbi Pravilnika o tehničkim propisima o gromobranima (NN 13/68, NN 15/96), a naročito u pogledu izbora materijala koji se koristi za gromobransku instalaciju (alu-pločice za spajanje dijelova vanjske alu konstrukcije, uz propisani način učvršćenja i povezivanja dijelova opreme i konstrukcije) ovakva gromobranska instalacija također zadovoljava u pogledu svoje funkcionalnosti.

TEHNIČKE MJERE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE ELEKTROINSTALACIJA

Temeljem odredbi Zakona o zaštiti od požara (NN 58/93., NN 33/05), već kod izrade projektne dokumentacije potrebno je u sklopu posebnog poglavlja navesti prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite od požara. Navedena tehnička rješenja (protupožarne mjere) daju pojašnjenja u svezi djelovanja u pogledu protupožarne zaštite kod pojedinih dijelova električne instalacije tamo gdje je to nužno. Opisom svih predmetnih tehničkih rješenja (mjera) za protupožarnu zaštitu elektroinstalacija unutar projektne dokumentacije, kao i njihovim usvajanjem od nadležnih institucija, provođenje ovih mjera postaje obaveza za investitora i izvođača predmetnih radova.

Tehničke mjere protupožarne zaštite elektroinstalacija u osnovi se određuju za:

Razvod električnih instalacija i kabelske trase Trase kabelskih polica sa kabelskim trasama u područjima zona za evakuaciju ljudi (hodnici, hall, veće dvorane, te prostori u kojem se može okupiti veći broj ljudi) potrebno je prema zahtjevima iz Pravilnika o tehničkim normativima za el. instalacije niskog napona (N.N.br 53/88 čl. 128), obložiti vatrootpornim pregradama ili iste staviti u vatronepropusne kanale. Ovim pregradama ili kanalima postiže se zaštita evakuacijskih putova u smislu zapaljenja većeg broja kabela i padanja užarenih dijelova kabelske izolacije na evakuacijske putove.

Ukoliko se u području evakuacijskog puta nalazi spušteni strop, unutar kojeg su smještene kabelske trase, tada je moguće da se osim oblaganja kabelskih trasa vatrootpornim pregradama ili vatrootpornim kanalima ovaj tip zaštite izvede i na drugi način. U tom slučaju moguće je da se kompletan spušteni strop u zoni evakuacije izvede kao vatrootporni, te tada nije potrebno posebno zaštićivati kabelske trase, no u tom slučaju je potrebno sve ugradne svjetiljke u tom stropu obložiti vatrootpornim kutijama.

Faktor vatrootpornosti za vatrootporne obloge, vatrootporne kanale ili pak za kompletne spuštene stropove unutar evakuacijskog puta definiran je protupožarnim elaboratom, te je isti jednakog iznosa kao što je definiran faktor vatrootpornosti evakuacijskog puta koji se u biti zaštićuje. Sustavi kabelskih trasa (kabel polica) kompletno sa priborom za učvršćenje, izvode se sa faktorom vatrootpornosti jednakim kako su definirani kabeli koji se na njih polažu. Na prelazima kabela i kabelskih trasa kroz granice požarnih zona obavezno je izvršiti brtvljenje otvorenih prodora protupožarnim sredstvima. Faktor vatrootpornosti sredstava za brtvljenje određen je faktorom granice (zida) požarnih zona kroz koju prolazi kabelska trasa.

Napojni kabeli

Energetski kabeli kojim se napajaju razdjelnici (potrošači, odnosno oprema), koji rade u slučaju požara su vatrootpornog tipa odgovarajućeg presjeka. Ovi kabeli se uglavnom koriste za napajanje: sprinkler uređaja, uređaja za podizanje tlaka vode za hidrante, ventilacije požarnog odimljavanja, otvaranja protupožarnih kupola, dizala. Faktor vatrootpornosti navedenih kabela određen je duljinom djelovanja predmetnih uređaja, odnosno opreme u slučaju požara. Navedeni kabeli, kao i sustavi polaganja i učvršćenja istih moraju odgovarati prema normi HRN-DIN 4102, te imati obavezan atest.

Isklop elektroinstalacije

U građevini je potrebno predvidjeti način dovođenja elektroinstalacije u beznaponsko stanje. Sam način provedbe istog ovisi o vrsti i namjeni građevine, odnosno konkretnog prostora koji se treba isključiti. Važno je predvidjeti takav način isklopa da se samim djelovanjem (isklapanjem) ne uzrokuje pojava neke druge opasnosti. Posebnu pažnju posvetiti uvjetima iz Pravilnika o tehničkim normativima za el. instalacije niskog napona (NN 53/88), koji pokrivaju ovo područje. Kod poslovnih građevina obavezno predvidjeti tipkalo za daljinski isklop kojim se djeluje na glavni prekidač građevine. Ovo tipkalo (ili više njih) potrebno je svakako postaviti pored glavnih ulaza u građevinu, te eventualno i u prostorije sa predviđenim stalnim prisustvom dežurne osobe. Obavezno predvidjeti mogućnosti isklopa napajanja za strojarnice (grijanje, klima, ventilacija, elektromotorni pogoni), skladišta, radionice s alatnim strojevima, pokretne stepenice, dizala. Isklope u nuždi građevina ili pojedinih dijelova istih uskladiti i sa djelovanjima vatrodojavne centrale i sprinkler uređajem u ovisnosti o konkretnom slučaju, te svakako osigurati da se u slučaju isklopa elektroinstalacije osigura djelovanje uređaja koji rade u slučaju požara.

Sigurnosna i protupanična rasvjeta

Sigurnosna rasvjeta po svojoj definiciji je ona koja može ostati uključena minimalno dva sata po svom uključenju. Ista je napajana preko mrežnog napajanja i preko rezervnog izvora napajanja (najčešće diesel-agregat). Sigurnosna rasvjeta se dijeli na dva osnovna dijela: opću sigurnosnu rasvjetu i protupaničnu rasvjetu. Kod samog projektiranja pretpostaviti da na opću sigurnosnu rasvjetu otpada cca 1/3 ukupne rasvjete neke građevine. Ovom rasvjetom pokriti najveći dio evakuacijskih putova, te po potrebi i rasvjetu određenih prostora. Bez obzira na postojanje opće sigurnosne rasvjete i rezervnog izvora napajanja u svim zgradama potrebno je predvidjeti sustav protupanične rasvjete. U osnovi se sustavi protupanične rasvjete dijele na one sa centralnim baterijama i na one sa vlastitim baterijama. Mjerodavni zahtjevi u ovom pogledu određeni su u sklopu protupožarnog elaborata kao neovisnog projekta, te su definirani u smjernicama za projektiranje evakuacijskih putova (NFPA 101/1994/E-2003) kao norme koja obrađuje to područje.

4. ANALIZA MOGUĆIH UZROKA NASTANKA POŽARA UNUTAR ELEKTROINSTALACIJA I MJERE ZA NJIHOVO OTKLANJANJE

Uzroci nastajanja požara zbog djelovanja električne struje mogu biti slijedeći:

opasnosti od strujnih preopterećenja vodiča, kabela i sklopnih aparata, opasnosti od kratkih spojeva izazvanih kvarom na uređajima ili probojem izolacije na elementima instalacije, opasnost od iskrenja uslijed neispravne instalacije ili nepravilnog korištenja i održavanja instalacije. Osnovni vid zaštite od navedenih opasnosti je upotreba kompletne elektroinstalacije i svih elemenata iste u granicama njihovih nazivnih vrijednosti, te pravilno rukovanje uređajima, kao i redovito održavanje električne instalacije u ispravnom stanju.

Posebne mjere za zaštitu od preopterećenja vodiča, kabela i sklopnih aparata provode se ugradnjom osigurača i automatskih prekidača.

Zaštita od kratkih spojeva provodi se ugradnjom odgovarajućih osigurača i automatskih prekidača na početku svakog električnog voda i na mjestu promjene presjeka vodiča. Svi razdjelnici i razvodne kutije, kao i ostala oprema i pribor moraju biti od nezapaljivog materijala.

Da bi sve navedene mjere zaštite od nastanka požara bile djelotvorne, potrebno je da se izvođač radova električne instalacija pridržava projektom navedenih tehničkih rješenja, a radove izvede stručno i u skladu sa navedenim propisima.

5. ZAKONI PRAVILNICI I NORME ZA PROJEKTIRANJE TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZA ZAŠTITU OD POŽARA ELEKTROINSTALACIJA

Kod projektiranja mjera protupožarne zaštite u sklopu električnih instalacija obavezno je zadovoljiti zahtjeve dane u slijedećim izdanjima:

1.Zakon o gradnji (N.N. br. 175/03, 100/04) 2.Zakon o zaštiti od požara (N.N. br. 58/93, N.N. br. 33/05) 3.Pravilnik o tehničkim normativima za el.instalacije niskog napona (N.N./ Sl. List 53/88) 4.Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima (N.N. br. 13/68, N.N. 55/96) 5.Zakon o normizaciji (N.N. br. 55/96, N.N. br. 163/03) 6.Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih zgrada od požara (N.N. 59/93) 7.Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata(N.N. 100/99) 8.Pravilnik o sustavima za dojavu požara, (N.N. 56/99) 9.Norma za projektiranje sustava za dojavu požara (HRN DIN VDE 0833 dio 1 i 2) 10.Smjernice za projektiranje izlaznih puteva (NFPA 101/1994/E-2003) 11.Smjernice za projektiranje garaža (NFPA 88) 12.Pravilnik o projektima potrebnim za osiguranje pristupačnosti građevina osobama sa invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti (N.N. br. 104/03) 13.Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (N.N./ Sl.list 30/91) 14.Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sisteme (N.N./ Sl.list 38/89, 69/97) 15.Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica (N.N./ Sl.list 10/90) 16.Pravilnik o temeljnim zahtjevima za opremu, zaštitne sustave i komponente namijenjene eksplozivnoj atmosferi plinova, para, maglica i prašina (NN br. 69/98) 17.Pravilnik o tehničkom nadzoru električnih postrojenja, instalacija i uređaja namijenjenih za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN br. 69/98)

6. ZAKLJUČAK

Primjena mjera protupožarne zaštita električnih instalacija u zgradarstvu važan je čimbenik ukupne sigurnosti i pouzdanosti u eksploataciji same građevine. Već samim pravilnim projektiranjem, kao i kasnijom izvedbom, korištenjem i održavanjem same elektroinstalacije moguće je znatno pridonijeti smanjenju rizika od nastanka požara, čiji je uzrok nastajanja kvar na elektroinstalacijama.

Ipak na potpunom, ali ipak racionalnom projektnom rješenju leži osnova optimalno definiranih mjera zaštite od požara u pogledu elektroinstalacije građevine, jer je obzirom na relativno visoku cijenu raznih vatrootpornih materijala i opreme, kvalitetnim projektnim rješenjima moguće je ostvariti znatne uštede u ukupnoj investiciji, a da se pri tome ne umanji kvaliteta same električne instalacije, kao ni pouzdanost iste u pogledu primijenjenih mjera zaštite od požara.

Izvor: Časopis

]]>