Zaštita od požara u Hrvatskoj – usklađenost sa zahtjevima Europske Unije

Sažetak

Daje se pregled sadašnjeg stanja hrvatskih tehničkih i pravnih propisa u području zaštite od požara te usklađenost sa zahtjevima Europske unije. Ukratko se daje osvrt i na sustav obrazovanja u Hrvatskoj vezan za spomenuto područje. Opisuje se europski koncept zaštite od požara defi niran Temeljnim dokumentom broj 2 u okviru Direktive za građevne proizvode. Ističe se da dokument ujedinjuje različite pristupe zaštiti od požara kao jedinstven model za uređenje područja te zaštite.

Autori:

 

  • Prof.dr.sc. Dubravka Bjegović, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Zagreb, Institut građevinarstva Hrvatske, Zagreb;
  • Milan Carević, dipl.ing.arh. Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti, Zagreb;
  • Marija Jelčić dipl.ing. građ., Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, ZagrebUDK 699.81:69.009.1821 Uvod

    Katastrofalne posljedice požara u europskim i ostalim zemljama svijeta, ponajprije ljudski životi i veliki materijalni gubici, uvjetovali su vrlo rano razvoj pravne i tehničke regulative u vezi sa zaštitom od požara. Prema podacima Svjetskog statističkog centra u Ženevi, požari svake godine ˝oštete˝ svjetsko gospodarstvo za približno 1% bruto nacionalnog dohotka [1]. Slično je stanje i u Hrvatskoj gdje svake godine od posljedica požara pogine 30-40 ljudi, a materijalna šteta prelazi 40-50 milijuna eura [2].

    S obzirom na ograničenja dosadašnjeg pristupa projektiranju zaštite od požara koje se temeljilo na propisima u većini zemalja, u posljednjih deset godina pokrenuti su istraživački projekti s tematikom zaštite od požara koji su doveli do razvoja nove inženjerske discipline pod nazivom požarno inženjerstvo. Požarno inženjerstvo može se defi nirati kao primjena znanstvenih i inženjerskih načela na djelovanje požara s ciljem smanjenja gubitaka ljudskih života i materijalne štete na način da se kvantifi ciraju potencijalni rizici i opasnosti te omogući optimalno rješenje primjenom preventivnih i zaštitnih mjera zaštite od požara [3].Požare je, dakako, vrlo teško spriječiti, pa jedino što preostaje je projektirati, graditi i održavati građevine na način da se poveća njihova sigurnost u slučaju požara. Taj zahtjev čini zaštitu u slučaju požara sve važnijom stavkom vezanom za građevinske radove i proizvode.U okviru Direktive Vijeća za građevinske proizvode (89/106/EEC) [4],

    Temeljni dokument broj 2 (Sigurnost u slučaju požara) [5], defi nira europski koncept zaštite od požara. Osnovni je cilj Direktive Vijeća 89/106/EEC (dalje: Direktiva) omogućiti slobodnu trgovinu građevnih proizvoda među zemljama članicama Europskog ekonomskog područja (EEA) i harmonizaciju tehničkih specifi kacija. U skladu s člankom 22 Direktive, zemlje članice moraju donijeti zakone, pravilnike i administrativne odredbe potrebne da se omogući provođenje odredbi Direktive.Opisat će se sadašnje stanje hrvatskih pravnih i tehničkih propisa u području zaštite od požara u odnosu na spomenute europske dokumente i dati kratak osvrt na obrazovni sustav vezan za područje zaštite od požara.