Zaštita sakralnih objekata

… objekti otvorenog tipa najizloženiji su mogućim negativnim radnjama odnosno najranjiviji a po svom smještaju najsloženiji po pitanju tehničke zaštite …

Izvrnuti nadgrobni spomenici, okrenuti križevi, razbijeni vitraji na crkvama, razbijeni prozori i provale u župne dvore… Svjedoci smo na žalost da su danas sakralni objekti sve više na meti pljačkaša ili što je još pogubnije vandala kojima je jedini smisao uništavanje vrednota.

Još pogubnije je što su ovi potonji isti oni na kojima bi trebala ležati naša budućnost. Posljedica je to općeg stanja u društvu te negativnih trendova i utjecaja kojih je sve više. Utjecati na tako nešto vrlo je teško a dok se čeka potez onih koji bi trebali promijenili opću sliku, potrebno je nešto poduzeti na zaštiti vrednota.

Temeljnu zaštitu sakralnih objekata predstavlja protuprovalnu zaštita i videonadzor. Naravno, niti jedan od tih sustava ne može funkcionirati nevezano od drugih tehničkih sustava na objektu što znaci da je potrebna integracija uređaja za tehničku zaštitu i drugih tehničkih instalacija odnosno sustava na objektu

Nadalje, bilo koje tehničko rješenje potrebno je integrirati sa građevinsko-arhitektonskim i hortikulturnim rješenjima oko objekta i u samom objektu. Korištenje potpuno integriranih sustava zaštite povećava razinu sigurnosti na objektima gdje bi gubici uslijed krađa ili vandalizama bili od neprocjenjive vrijednosti.

Ulaganje, dakle, u integrirani sustav tehničke zaštite na sakralnim objektima ulaganje je u očuvanje materijalnih i duhovnih vrijednosti te kulturne i povijesne baštine.

Da bismo mogli razmotriti rješenja zaštite sakralnih objekata potrebno je navedene objekte podijeliti u dvije glavne skupine po fizičkom obliku odnosno smještaju a to su zatvoreni i otvoreni objekti.

Zaštitu svake pojedine grupe objekata razmatrati ćemo zasebno a na kraju ćemo prikazati sintezu sustava zaštite otvorenih i zatvorenih objekata na primjeru crkve sa grobljem kao jedinstvene lokacije.

Važno je prije nastavka istaknuti da prema važećim propisima sustave za zaštitu smiju ugrađivati samo licencirana društva. Ta činjenica garantira visoku razinu kvalitete uređaja i njihove ugradnje te brigu o sustavu i korisnicima nakon ugradnje.

Zaštita otvorenih objekata

Objekti otvorenog tipa najizloženiji su mogućim negativnim radnjama odnosno najranjiviji a po svom smještaju najsloženiji po pitanju tehničke zaštite. Pri izradi rješenja i montaži sustava tehničke zaštite na objektima ovog tipa potrebno je pažljivo odabrati vrstu uređaja i njihov smještaj. Uvijek treba imati na umu pitanje da li lokacija dozvoljava primjenu željenih tehničkih sredstava i koji su sve pomoćni građevinsko-tehnički i hortikulturni zahvati potrebni za montažu i rad željenih tehničkih sredstava.

Na otvorenim objektima prvenstveno je potrebno osigurati videonadzor. Protuprovala je ovdje osjetljivije pitanje obzirom na mogućnost neželjene aktivacije uslijed prisutnosti slučajnih prolaznika ili posjetitelja koji ne poštuju granice štićene zone te naravno toplokrvnih životinja koje je vrlo teško ili gotovo nemoguće isključiti kao faktor neželjene aktivacije.

OTVORENI OBJEKTI

Videonadzor (primjena IR kamera)

Prednosti: Osigurano video-snimanje prostora objekta u slučaju nepostojanja ili nestanka rasvjete na i oko objekta.

Nedostaci:–

Protuprovala (Moguća zaštita prostora IR barijerama i zavjesama

) Prednosti: Uzbunjivanje i obavješćivanje prilikom upada u krug objekta Nedostaci:Mogućnost neželjene aktivacije prolaskom odnosno ulaskom životinja u štićenu zonu

Ako smo ustanovili da određeni oblik videonadzora i/ili protuprovale odgovara promatranoj lokaciji, na istoj je prvenstveno potrebno osigurati stabilno neprekidno napajanje krajnjih uređaja zaštite (kamere, IR reflektori, senzori, barijere) i vezu prema nadzornom mjestu.

Stabilno neprekidno napajanje moguće je osigurati:

direktnom kablovskom vezom u slučaju da je pored otvorenog objekta neki zatvoreni objekt na kojem se može organizirati nezavisna točka napajanja uporabom solarnih panela i akumulatora što nije jeftino jer postoji problem dovoljnog broja sunčanih što zahtjeva primjenu kvalitetnih akumulatora velikog kapaciteta i panela visokog stupnja iskorištenja odnosno visoke osjetljivosti u slučaju protuprovalne zaštite uporabom bežičnih senzora odnosno barijera sa vlastitim baterijskim napajanjem, no tada u blizini nadziranog otvorenog prostora mora postojati zatvoreni objekt u kojem je moguće organizirati nadzorno ili dojavno mjesto

Vezu prema nadzornom mjestu za potrebe videonadzora moguće je osigurati:

direktnom kablovskom vezom u slučaju da je pored otvorenog objekta zatvoreni objekt u kojem je moguće organizirati nadzorno mjesto izravnom bežičnom vezom prema nekom bližem objektu na kojem ce biti montirano nadzorno mjesto ili mrežni čvor uporabom IP kamera tako da se osigura veza prema najbližem objektu na koji je moguće postaviti mrežno čvorište; veza može biti kablovska ili sustav može funkcionirati kao bežična mreža, s tim da u slučaju primjene bežične mreže uz svaku kameru ili grupu kamera mora biti mrežni odašiljač, zaštićen od utjecaja atmosferilija a također vezan na sustav nezavisnog napajanja na koji su vezane i kamere

Vezu prema nadzornom mjestu za potrebe protuprovalne zaštite moguće je osigurati:

– direktnom kablovskom vezom u slučaju da je pored otvorenog objekta zatvoreni objekt u kojem je moguće organizirati nadzorno ili dojavno mjesto

– radijskom ili digitalnom bežičnom vezom prema nekom bližem objektu na kojem ce biti montirano nadzorno ili dojavno mjesto sa točkom prijema signala bežičnih senzora odnosno barijera

U primjeni bežičnih veza treba biti oprezan jer danas na žalost postoje mnogi uvoznici i instalateri koji barataju sustavima niske kvalitete i upitnih performansi.

Tako se događa da je tržište preplavljeno jeftinim bežičnim CMOS kamerama koje nisu za profesionalnu primjenu. Slika snimljena CMOS kamerom niske je kvalitete i rezolucije, a obzirom da su navedene CMOS kamere mahom kamere u boji događa se i promjena boje obzirom na razinu i vrstu svjetla.

Problem promjene boje prisutan je i na profesionalnim kamerama u boji a onda pogotovo i na CMOS kamerama kod kojih se navedena promjena boje očituje npr. kao gubitak pojedine boje (slika „vuče“ u zeleno ili plavo i slično). Konačan ishod nadzora takvom opremom je teško upotrebljiv ili potpuno neupotrebljiv video zapis. Druga opasnost je sama bežična veza bilo da je riječ o bežičnim kamerama ili senzorima.

Profesionalni protuprovalni sustavi rade u sustavu digitalne veze dok jeftini sustavi rade kao klasični radijski sustavi koji su visoko osjetljivi na prijem signala sa krajnjih elemenata (senzori, barijere i sl.). Što se bežičnih veza za videonadzor tiče, za prijenos video signala potrebni su stabilni odašiljači sa niskim odnosom signal-šum uz primjenu kvalitetnih stabiliziranih izvora napajanja kako bi prenesena slika bila dovoljno oštra i bez smetnji odnosno krajnji video zapis upotrebljiv. To kod jeftinih sustava o kojima govorimo nije slučaj.

Kada i ako smo osigurali sve prije navedeno, potrebno je pristupiti integraciji sustava.

Prilikom modeliranja integriranog rješenja zaštite određenog otvorenog prostora potrebno je voditi računa o slijedećem:

vanjska rasvjeta mora biti prisutna, barem diskretna a po mogućnosti kombinirana kao trajna (Zona 1, 2 i 3) koja se može uključivati ručno ili pomoću svjetlosnog prekidača („luksomata“) i automatska odnosno senzorska koja se uključuje kada se osoba ili osobe približe štićenoj zoni (Zona 1 i 3)

poželjno je da oko objekta postoje fizičke prepreke (ograde, žive ograde, zidovi i sl.) koje ce usporiti uljeza i dati vremena sustavu zaštite da „odradi“ svoju zadaću (Zona 2) ali da pri tom ne ometaju rad sustava zaštite potrebno je uklopiti i elemente upozorenja (zvučni, svjetlosni ili u obliku natpisa) sa ciljem obavješćivanja odnosno upozoravanja na ulazak u štićeno područje (Zona 1)

Pokrivanje pojedinih zaštićenih objekata

Višestruko pokrivanje pojedinih zaštićenih objekata

Pokrivanje velikog prostora

Panoramske snimke

Slika 5. Načini snimanja otvorenih objekata Pri izboru vrste kamere obzirom na boju, preporuka je da se prvenstveno koriste crno-bijele IR kamere koje uz prihvatljivu cijenu daju izuzetno kvalitetne rezultate obzirom na stabilnost slike crno-bijele kamere i bitno višu rezoluciju slike u odnosu na kamere u boji istog cjenovnog razreda.

Primjena IR kamera u boji opravdana je ako se želi osigurati dvostruka funkcija:

Zaštita objekta Prezentacija prostora

Iako za prezentaciju prostora osobito putem Interneta nije toliko bitna visoka rezolucija, za zaštitu objekta jest. Također je bitno da kamere i objektivi budu kvalitetni i pouzdani te da osiguravaju visok stupanj stabilnosti slike jer je riječ o snimkama na otvorenom, cesto puta udaljenih objekata i velikih prostora oko njih sa promjenjivom razinom svjetla gdje su te promjene ponekad nagle, pogotovo na objektima uz prometnice (nadolazeća vozila u noći, upotreba svjetala za maglu na vozilima, „ablendanje“) i ukoliko je pored objekta parkiralište (uključivanje svjetala prilikom kretanja vozila sa parkirališta noću i sl.). Takovi uvjeti snimanja zahtijevaju kvalitetnu opremu ako želimo postići profesionalne rezultate. U skladu sa navedenim je naravno i cijena opreme. Zato je potrebno dobro procijeniti što nam je najvažnije na objektu.

U slijedećem nastavku ovog članka pozabavit ćemo se tematikom zaštite zatvorenih objekata i što je posebno interesantno kombiniranih objekata gdje u jednom sklopu postoje otvorene lokacije odnosno objekti i zatvoreni objekti kao na primjer groblje pored crkve.

]]>