Zidanje

Između kutova slaže se opeka do opeke (ravnost se postiže pomoću građevinskog konopa i libele) i mortom se u potpunosti zapunjavaju mortni džepovi, tj. vertikalne mortne sljubnice. Ako želite dodatno poboljšati toplinsku kvalitetu zida, možete zidati predgotovljenim toplinskim mortom koji se kupuje u skladištima građevinskog materijala, ali mort ne smije biti slabiji od M5.

Vertikalne mortne sljubnice (mortne reške) između POROTHERM S opeka, moraju se u potpunosti zapuniti mortom po punoj visini zidanog elementa i u punoj širini mortnog džepa kako je to i propisano u Tehničkom propisu za zidane konstrukcije. Zidni elementi se postavljaju jedan uz drugog tako da “pero-utor” jednog zidnog elementa uđe u “utore” drugog zidnog elementa. Između redova POROTHERM S P+E postavlja se mort u količini da se formira horizontalna sljubnica debljine 1,2 cm, a mort se raspoređuje po cijeloj debljini zida.

Mortni džepovi su specijalno konstruirani za potresno područje. Bitno ih je popunjavati mortom, jer se tako dobiva bolja povezanost između opeke-morta-opeke, te veća otpornost zida na sile potresa.

Izvođenje zidova bez vertikalnih serklaža

Izvođenje zidova sa vertikalnim serklažima

Zidanje nosivih zidova

Opeku treba zidati u pravilnom zidarskom vezu. Najbolje je kada zidnim elementom parnog reda preklapamo zidni element neparnog reda za 50%.

Visinu zida treba kontrolirati letvom na kojoj su označene vrijednosti visinskog rastera – 25 cm i poravnavati gumenim čekićem, a duljinski raster treba kontrolirati letvom na kojoj je označen duljinski raster – 12,5 cm. Libelom kontrolirajte horizontalnu i vertikalnu ravnost.

Za izvođenje kutova preporučujemo betonski kut koji služi umjesto oplate kod betoniranja vertikalnih serklaža. Prije betoniranja vertikalnih serklaža donji dio potrebno je očistiti od morta.

Da bi se izbjegla pojava toplinskog mosta potrebno je element za vertikalni serklaž dodatno izolirati. U tu svrhu može se s vanjske strane kutnog elementa postaviti toplinski mort ili izolacijski materijal kao što je mineralna vuna ili stiropor.

Jedno od rješenja je staviti toplinsku izolaciju uz element za vertikalni serklaž, a s vanjske strane obzidati opekom, na primjer s POROTHERM 8. Za bolje povezivanje zidova preko kutova i učvršćenja obloge serklaža preporučamo armiranje šipkom 1 Ø 6 mm u svakoj drugoj horizontalnoj sljubnici.

Vertikalni se serklaži armiraju minimalnom armaturom 4Ø14 mm, vilice Ø 6 mm/25 cm, uz preklop vertikalne armature u stupu minimalno 80 cm za slijedeću etažu.

Povezivanje vanjskih i unutarnjih nosivih zidova

Spoj vanjskih i unutarnjih zidova mora biti krut kako bi se čvrstom vezom omogućilo prenošenje sila, te kako bi time konstrukcija djelovala kao prostorni sustav.

Ta kruta veza ostvaruje se na sljedeći način: u nosivom zidu potrebno je napraviti udubljenje kako bi se osigurala veza između nosivih zidova dvaju okomitih smjerova.

Udubljenje se ispunjava mortom u koji se polažu elementi iz okomitog smjera. Veličina udubljenja ovisi o materijalu zida. Ako je zid od opeke, udubljenje treba biti minimum 5 cm.

Spojevi vanjskih i unutarnjih nosivih zidova

SPOJ SA IZOLACIJOM I OBZIDAVANJEM

Pregradni zidovi

POROTHERM zidni elementi za pregradne zidove optimalno su rješenje za kvalitetno i ekonomično izvođenje unutrašnjih nenosivih zidova.

POROTHERM opečni zidni elementi za pregradne zidove dio su opečnog sustava za gradnju POROTHERM i u potpunosti su kompatibilni s njime. Odlikuju ih velike dimenzije i sustav ozupčenja za jednostavniju ugradnju. Izrađeni su od porozirane opeke pa su lakši u odnosu na uobičajene opečne zidne elemente.

Za izvođenje 1 m² pregradnog zida potrebno je samo 8 opečnih zidnih elemenata. Istodobno, sustav ozupčenja (pero + utor) dodatno povećava brzinu zidanja jer se vertikalna veza opečnih zidnih elemenata ostvaruje suhim spojem, bez upotrebe morta, te je tako gradnja jeftinija.

Izuzetna ravnost površine čini POROTHERM zidne elemente dobrim izborom za pregradne zidove, jer smanjuje potrošnju žbuke pri završnoj obradi. Kod zidanja POROTHERM-om P+E vezu u vertikalnoj mortnoj sljubnici ostvarujemo suhim spojem zahvaljujući sustavu ozupčenja (pero+utor). Pri tome razmak između zidnih elemenata ne smije biti veći od 5 mm. Horizontalna mortna sljubnica je debljine 1,2 cm, a mort se postavlja po cijeloj debljini zida.

Opečne zidne elemente treba zidati u pravilnom zidarskom vezu. Najbolje je kada zidnim elementom parnog reda preklapamo zidni element neparnog reda za 50 %. Spoj nosivog i pregradnog zida moguće je ostvariti i bez naknadnog otucanja konstrukcije nosivog zida. U ovom slučaju, veza se ostvaruje korištenjem metalne ili armaturne šipke Ø8 mm u ovisnosti o materijalu nosivog zida.

Metalna spona ili šipka ugrađuje se u svaku drugu horizontalnu mortnu sljubnicu za vrijeme izvođenja nosivog zida od opeke. Spona, odnosno šipka tlocrtno se polaže na mjesto predviđeno za sidrenje pregradnog zida. Spona, odnosno šipka, učvršćuje se mortom u horizontalnu mortnu sljubnicu pregradnog zida.

Metalna spona savinuta u ‘L’ oblik pričvršćuje se prikladnim vijkom i tiplom u nosivi zid. Spona se polaže u svaku drugu horizontalnu mortnu sljubnicu pregradnog zida. Rješenje je pogodno za sve vrste nosivih zidova.

Tupi spoj s nosivim zidom

Spoj s nosivim betonskim zidom i s nosivim zidom od opeke

Međusobno povezivanje pregradnih zidova

Načini izvedbe dvoslojnih zidova

POROTHERM nadvoji

Opečni nadvoji POROTHERM sastoje se od opeke s horizontalnim šupljinama i armiranobetonske jezgre. Armatura nadvoja tvornički je prednapeta, a mikrobeton (MB40) je prilagođen statičkim zahtjevima. Nadvoje također odlikuje kompatibilnost s ostalim proizvodima opečnog sustava POROTHERM. Nadvoji se proizvode u duljinama od 0,75 m do 3,00 m u koracima po 25 cm. Horizontalna šupljina po duljini nadvoja omogućava dobra toplinsko-izolacijska svojstva. Na taj način smanjuje se toplinski most i potreba za dodatnom izolacijom kao kod izvođenja armirano betonskih nadvoja. Premošćenje zidnih otvora primjenom opečnih nadvoja POROTHERM je izuzetno jednostavno i brzo.

Duljina oslonca mora iznositi najmanje 12 cm. Prije zidanja potrebno je gornju površinu nadvoja i zidnih elemenata dobro namočiti vodom radi postizanja bolje prionjivosti između nadvoja, morta i opeke.

Za tlačni pojas iznad nadvoja, preporučamo upotrijebiti POROTHERM opeku odrezanu na mjeru pilom za rezanje opeke. Posebnu pažnju treba obratiti na kontinuirano mortom napunjene vertikalne i horizontalne sljubnice jer inače nije garantirana nosivost nadvoja.

Napomena: Opeku za nadozid ne smije se razbijati, već obavezno rezati s pilom!

Stropni sustav POROTHERM

Stropni sustav POROTHERM je polumontažna stropna konstrukcija s brojnim prednostima u odnosu na klasični strop. Brža je gradnja, utrošak materijala je manji, bolja je toplinska izolacija, zvučna izolacija i vatrootpornost.

Stropni sustav POROTHERM čine POROTHERM 60 stropne ispune postavljene između predgotovljenih i prednapetih nosivih gredica, a tlačna se ploča betonira na licu mjesta, pri čemu beton ispunjava prostore između stropne ispune i oblikuje stropna rebra.

Na završni red nosivog zida postavljaju se POROTHERM gredice koje moraju nalijegati na zid najmanje 12 cm.

Povoljne karakteristike:

 • visoka nosivost,
 • mali progibi,
 • manja količina armature zbog prednapinjanja,
 • brža gradnja zbog većeg osnog razmaka gredica (osni razmak 60 cm, a ne uobičajenih 50 cm),
 • manji troškovi transporta (spone su u transportu polegnute, te gredica zauzima mnogo manje prostora u odnosu na fert gredice s rešetkastom armatrurom),
 • veća visina opečnog elementa – bolja toplinska izolacija,
 • deblja tlačna ploča – bolja zvučna izolacija i vatrootpornost,
 • konkurentna cijena POROTHERM stropa,
 • jednostavna izvedba – postavljanjem opečne ispune između gredica nije potrebno postavljati oplatu za betoniranje tlačne ploče i poprečnog rebra za ukrućenje,
 • s ekološkog stajališta bez zamjerke (nema sintetskih materijala)
 • osigurava ugodnu klimu i zdravo stanovanje (zahvaljujući porozitetu opeke),
 • jednostavno provođenje elektroinstalacija,
 • stropna površina idealna za žbukanje

  Gredice se polažu na nosivi zid, na horizontalno poravnanu podlogu svježeg morta debljine 1 cm. Osni razmak gredica iznosi 60 cm što ubrzava gradnju, a ne umanjuje nosivost.

  Opečnim elementima se zatim popunjava preostali međuprostor i to u smjeru okomito na postavljene gredice. Elementi ispune ne smiju zadirati u nosivi zid, a ukoliko je potrebno, tada se poslažu gredice jedna pored druge, umjesto da se postavlja oplata.

  Točni osni razmak između gredica najlakše se postiže postavljanjem stropne ispune na svakom kraju gredice.

  Poprečno rebro za ukrućenje

  Za raspone veće od 3,00 m potrebno je stropni sustav učvrstiti poprečnim rebrom za ukrućenje. Betonsko rebro formira se iznad POROTHERM podložaka, te armira uzdužnom rebrastom armaturom 4Ø10 mm i sponama Ø8mm/25cm.

  POROTHERM podložak element je koji upotpunjuje POROTHERM sustav, a koristi se umjesto oplate za betoniranje poprečnog rebra za ukrućenje. Osim visine, koja iznosi 10 cm, ostale dimenzije su poput POROTHERM 60 stropne ispune.

  Prije betoniranja tlačne ploče potrebno je spone podići za 45°, kako bi one mogle preuzeti svoju funkciju u nošenju poprečnih sila. Spone se radi jednostavnijeg transporta dostavljaju polegnute.

  Za vezu između stropne konstrukcije i horizontalnog serklaža predviđa se vezna armatura po obodu stropa koja se sidri u strop i serklaž najmanje rebrastom armaturom 1Ø 8 mm po svakoj gredici. Duljina šipke koja zadire u betonsku ploču iznosi najmanje 80 cm.

  Nadvišenje gredica u fazi gradnje

  POROTHERM gredice potrebno je podupirati tako da one prije betoniranja tlačne ploče u polovici raspona imaju nadvišenje l/300. Podupiranje se provodi sustavom podupirača koji se postavljaju na razmaku od 150 cm.

  Podupiranje treba planirati tako da se podupirači postave ispod POROTHERM podložaka, jer oni, zbog toga što moraju zadovoljiti samo funkciju izgubljene oplate, imaju manju nosivost od ispune POROTHERM 60. Podupirače se smije ukloniti kad beton dostigne predviđenu tlačnu čvrstoću, ali ne ranije od 21 dan nakon betoniranja.

  POROTHERM serklaž

  POROTHERM serklaž postavlja se na vanjskim zidovima s vanjske strane horizontalnih betonskih serklaža. Ima funkciju toplinske zaštite, sprečava stvaranje hladnih mostova i kondenzaciju vodene pare.

  Za izolaciju horizontalnog serklaža postavljamo POROTHERM serklaž koji olakšava betoniranje horizontalnog serklaža po obodu kuće, a zamjenjuje daščanu oplatu. POROTHERM serklaž je element koji se sastoji od opečnog zidnog elementa debljine 6,5 cm, te stiroporne ploče debljine 5 cm koji uz navedenu funkciju toplinski zaštićuje, a podloga za žbukanje iste je kvalitete kao i ostale vanjske površine zida.

  Prije betoniranja ploče potrebno je opečnu ispunu dobro namočiti. Tlačna ploča debljine 6 cm izvodi se od betona najmanje kakvoće C20/25. Utrošak betona iznosi 0,076 m³ betona/m² stropa (76 litara/ m² stropa). Za armaturu tlačne ploče rabe se zavarene mreže ili rebrasta armatura.

  Pri tome je potrebno rabiti mrežu R-131, ili Q-131 ili jaču, dok je za rebrastu armaturu potrebna minimalna količina 4Ø8 mm/m u oba okomita smjera. Spojeve zidova i stropova potrebno je povezati betonskim horizontalnim serklažima.

  Beton tog spoja potrebno je izolirati, a za kvalitetnu izolaciju preporučamo naš proizvod POROTHERM serklaž. Beton je najbolje ugraditi bez prekida, a kada je prekid neminovan treba ga izvesti iznad nosivog zida ili iznad opečnih elemenata u smjeru pružanja gredica. Površinu betonske ploče treba dobro izravnati odmah nakon ugradbe betona, te beton pravilno njegovati. Površina stropa idealna je za žbukanje.

  Uzdužni presjek stropa

  www.wienerberger.hr

  ]]>