Mort

Mort se sastoji od veziva, vode i dodataka i/ili agregata. Sastav morta ovisi o korisnom opterećenju. Agregati moraju imati određenu granulaciju zrna. Dodavanjem sredstava za kondenzaciju smanjuje se količina vode za pripremu.