SI-jedinični sistem

Kod tekstilne pređe se posreduje težina odrežene dužne jedinice te se iskazuje kao mjera finoće konca. Prema SI-jediničnom sistemu je finoća u tex-sistemu definirana kao težina u gramima po dužini u km. U praksi se međutim koristi i jedinica decitex (dtex), kako bi se moglo raditi s prihvatljivijim brojčanim vrijednostima.